Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor door derden geleden schade die ontstaat door je bedrijf, je medewerkers, je producten of door jezelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed als gevolg van een handelen of nalaten binnen de verzekerde hoedanigheid. 

Er is eveneens dekking voor:
- verpleegtechnische behandelingen;
- EHBO hulpverlening;
- de uitvoering of verrichting van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Extra informatie

Voor de duidelijkheid wordt bepaald dat deze verzekering geen verzekering van proefpersonen is zoals bedoeld in de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en het Besluit verplichte verzekering bij medisch wetenschappelijk onderzoek 2015 (en eventuele opvolgende en/of aanvullende wet- en regelgeving).

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd alsmede (para-)medici, alfahulpen, (leden van) klachtencommissie en medisch ethische commissie zijn meeverzekerd, evenals vertouwenspersonen. Ook de (ouders van) zorgklanten zijn verzekerden.

Extra informatie

Daarnaast is het mogelijk om een particuliere aansprakelijkheidsdekking (AVP) op te nemen voor de zorgklanten die wonen in de zorginstelling van de verzekeringnemer.

Productaansprakelijkheid

Schade wanneer je aansprakelijk bent voor een gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten alsmede ongevallen in het verkeer te voet of met de fiets. Ook schade aan de spullen van de werknemer is verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een schade die is veroorzaakt vóór de ingangsdatum? Dan is dat verzekerd als je kunt aantonen dat er op het moment van het handelen of nalaten de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd was.

Extra informatie

Er is geen dekking voor voorvallen waarvan je voor de ingangsdatum van de verzekering kon verwachten dat er een aanspraak zou volgen.

Milieuaansprakelijkheid

Schade aan het milieu als gevolg van een plotselinge gebeurtenis.

Wettelijke rente

De wettelijke rente die je moet betalen over het schadebedrag is verzekerd.

WKKGZ

Wordt een schade ter behandeling voorgelegd aan een door de minister van VWS erkende onafhankelijke geschilleninstantie in de zorg en oordelen zij in de vorm van een bindend advies dan dekt de verzekering het oordeel van de geschilleninstantie over de aansprakelijkheid en de omvang van de schade een en ander met inachtneming van de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Voor de duidelijkheid wordt bepaald dat tevens vergoed wordt de behandelingskosten voor het aanhangig maken van de aanspraak bij de geschilleninstantie zoals vastgelegd in het reglement van de specifieke geschilleninstantie.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan jezelf of je bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door jou verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet door jou of je medewerker is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor jij aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op je bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte en andere schade als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt.

Opzicht

Schade aan zaken van een ander die een verzekerde vervoert, bewerkt, behandelt, huurt, pacht, leent, bruikleent, gebuikt, bewoont of om een andere reden onder zijn hoede neemt, is niet verzekerd.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Schade die meer is dan de normale aansprakelijkheid volgens de wet is niet verzekerd. 

Extra informatie

 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor boete-, schadevergoedings-, vrijwarings- of garantiebedingen.

Seksuele gedragingen

Schade die het gevolg is en/of voortvloeit uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard ook.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte van het bedrag vind je op het polisblad of in de clausules die bij deze verzekering horen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.
 

Extra informatie

Voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of in verband met studie geldt dat deze verzekering dekking biedt in de gehele wereld. Het risico dat verband houdt met de verzekerde werkzaamheden blijft echter te allen tijde uitgesloten.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie één keer per jaar, of in termijnen. Je betaalt de premie aan degene van wie je de nota krijgt. Dat kan de tussenpersoon of de verzekeraar zijn. Je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Voor het eerste verzekeringsjaar geldt een opzegtermijn van twee maanden tegen de contractsvervaldatum. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.