Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt de zzp-er (de zelfstandige zonder personeel) tegen schadeclaims als de zzp-er aansprakelijk wordt gesteld voor door derden geleden schade die ontstaat door de zzp-er.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed als gevolg van een handelen of nalaten van de zzp-er binnen de verzekerde hoedanigheid.

Wie zijn verzekerd?

De (onderneming van de) zzp-er en - voor zover zij werkzaamheden verrichten voor of in opdracht van de zzp-er - de stagiaires, vrijwilligers, familieleden en huisgenoten.

Productaansprakelijkheid

Schade wanneer je aansprakelijk bent voor een gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid is beperkt verzekerd. De dekking voor werkgeversaansprakelijkheid is beperkt tot schade die wordt geleden door stagiaires, vrijwilligers, familieleden en huisgenoten.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een schade die je veroorzaakt vóór de ingangsdatum? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

Er is geen dekking voor voorvallen waarvan je voor de ingangsdatum van de verzekering kon verwachten dat er een aanspraak zou volgen.

Milieuaansprakelijkheid

Schade aan het milieu als gevolg van een plotselinge gebeurtenis.

Wettelijke rente

De wettelijke rente die je moet betalen over het schadebedrag is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan jezelf of je bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door jou verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet door jou is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor jij aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door een fiets met elektrische hulpmotor, waarbij moet worden mee getrapt om vooruit te komen, met een maximale snelheid van 25 km/uur is wel verzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op je bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt.

Opzicht

Schade aan zaken van een ander die een verzekerde vervoert, bewerkt, behandelt, huurt, pacht, leent, bruikleent, gebuikt, bewoont of om een andere reden onder zijn hoede neemt, is niet verzekerd.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Schade die meer is dan de normale aansprakelijkheid volgens de wet is niet verzekerd. 

Extra informatie

 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor boete-, schadevergoedings-, vrijwarings- of garantiebedingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte van het bedrag vind je op het polisblad of in de clausules die bij deze verzekering horen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt binnen de landen van de Europese Unie, een ander land van de Europese Economische ruimte. Daarnaast ook binnen Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.  

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Veranderingen waar je ons zo spoedig mogelijk over moet informeren:
- wijziging of uitbreiding van de activiteiten;
- het in dienst nemen van werknemers;
- het uitbesteden van werkzaamheden;
- het overschrijden van de omzetgrens van € 150.000,00.
 

 

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie één keer per jaar.  Je betaalt de premie aan degene van wie je de nota krijgt. Dat kan de tussenpersoon of de verzekeraar zijn. Je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.