Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder je opdrachtgevers) lijden door een beroepsfout van je bedrijf, je medewerkers of door jezelf.

Wat is verzekerd?

Schade van een derde die het gevolg is van een beroepsfout die is gemaakt als accountant.

Wie zijn verzekerd?

Je bedrijf, je medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten.

Extra informatie

De medewerkers, bestuurders, commissarissen en maten die uit dienst gaan, blijven verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die je vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

Er is geen dekking voor beroepsfouten en (mogelijke) aanspraken die je al kende of die je had moeten kennen.

Keuze: uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een fout die je hebt gemaakt vóór beëindiging van de verzekering dan is dat soms ook gedekt. 

Extra informatie

De uitloopdekking geldt ook als je met je bedrijf gestopt bent. Bij beëindiging van de verzekering door ons geldt er voor jou het recht om uitloop voor een periode van maximaal 2 jaar te kopen. Je moet binnen drie maanden na de einddatum van de verzekering van dit recht gebruik maken.

Keuze: kantoorrisico

Met deze dekking ben je verzekerd als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die je of jouw medewerker heeft veroorzaakt.

Wettelijke rente

De wettelijke rente die je moet betalen over het schadebedrag is verzekerd.

Kosten van verweer - 4de tranche

Verzekerd zijn de kosten van verweer in verband met een administratief onderzoek door een publiek orgaan in verband met de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan de onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten zelf.

Kostenoverschrijding

N.v.t.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van onder verantwoordelijkheid van verzekerde gepleegde fraude en/of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Extra informatie

Er bestaat eveneens geen dekking voor schade die verband houden met en/of voortvloeien uit het (al dan niet) verrichten van betalingen, waaronder begrepen het (al dan niet) geven van betalingsinstructies, door wie ook verricht of gegeven (een verzekerde en/of een derde).

Bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren, zijn niet verzekerd.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Schade die meer is dan de normale aansprakelijkheid volgens de wet is niet verzekerd.

Extra informatie

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor boete-, schadevergoedings-, vrijwarings- of garantiebedingen.

Honorarium

Het terugbetalen of niet kunnen incasseren van het honorarium is niet verzekerd.

Rendementstoezeggingen, vermogensbeheer en beleggingsadviezen

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan zaken en personen is niet verzekerd. Daarvoor kan je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij ons of een andere verzekeraar sluiten.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte van het bedrag vind je op het polisblad of in de clausules die bij deze verzekering horen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd. Er is geen dekking voor USA.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie één keer per jaar. Je betaalt de premie aan degene van wie je de nota krijgt. Dat kan de tussenpersoon of de verzekeraar zijn. Je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen doe je schriftelijk.