Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder je opdrachtgevers) lijden door een beroepsfout van je bedrijf, je medewerkers of door jezelf.

Wat is verzekerd?

Schade (vermogensschade en personenschade) bij je opdrachtgever die ontstaat als je een beroepsfout maakt of verkeerd advies geeft binnen de verzekerde hoedanigheid.

Wie zijn verzekerd?

Je bedrijf, je medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. 

Extra informatie

De medewerkers, bestuurders, commissarissen en maten die uit dienst gaan, blijven verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter alsmede compensatie van de kosten die een verzekerde maakt indien deze, op verzoek van verzekeraar, aanwezig is bij een procedure.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die je vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

Er is geen dekking voor beroepsfouten en (mogelijke) aanspraken die je al kende of die je had moeten kennen.

Keuze: uitloop

Stelt iemand je ná het beëindigen van de verzekering aansprakelijk voor een fout die je maakte vóór de einddatum? Dan is dat niet verzekerd. Wel kunnen wij de mogelijkheden tot uitloop bekijken bij het beëindigen van de polis.

Keuze: kantoorrisico

Met deze dekking ben je verzekerd als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die je of jouw medewerker heeft veroorzaakt.

Wettelijke rente

De wettelijke rente die je moet betalen over het schadebedrag is verzekerd.

WKKGZ

Wordt een schade ter behandeling voorgelegd aan een door de minister van VWS erkende onafhankelijke geschilleninstantie in de zorg en oordelen zij in de vorm van een bindend advies dan dekt de verzekering het oordeel van de geschilleninstantie over de aansprakelijkheid en de omvang van de schade een en ander met inachtneming van de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Voor de duidelijkheid wordt bepaald dat tevens vergoed wordt de behandelingskosten voor het aanhangig maken van de aanspraak bij de geschilleninstantie zoals vastgelegd in het reglement van de specifieke geschilleninstantie.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan de onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten zelf.

Kostenoverschrijding

N.v.t.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van onder verantwoordelijkheid van verzekerde gepleegde fraude en/of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren, zijn niet verzekerd.

Honorarium

Het terugbetalen of niet kunnen incasseren van het honorarium is niet verzekerd.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Schade die meer is dan de normale aansprakelijkheid volgens de wet is niet verzekerd.

Extra informatie

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor boete-, schadevergoedings-, vrijwarings- of garantiebedingen.

Seksuele gedragingen

Op de verzekering is niet gedekt de schade het gevolg is en/of voortvloeit uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard ook.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan zaken is niet verzekerd. Daarvoor kan je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij ons of een andere verzekeraar sluiten.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte van het bedrag vind je op het polisblad of in de clausules die bij deze verzekering horen. 

Extra informatie

Het eigen risico wordt, bij schikking van een schade tot hoogstens een bedrag van tweemaal het eigen risico, verminderd. Als eigen risico geldt dan de helft van het bedrag van de schikking.
Onder schikking wordt verstaan het tegen finale kwijting treffen van een regeling met een derde tot betaling van een schadevergoeding die lager is dan de (uiteindelijk) door de derde gevorderde schade.

 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie één keer per jaar. Je betaalt de premie aan degene van wie je de nota krijgt. Dat kan de tussenpersoon of de verzekeraar zijn. Je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen doe je schriftelijk.