Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Dit product is bedoeld voor in Nederland gevestigde ICT-bedrijven en -professionals. Deze verzekering biedt bescherming als jouw ICT bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor vermogensschade van derden (waaronder begrepen opdrachtgevers) die is veroorzaakt door handelen of nalaten van jouw ICT-bedrijf.

Wat is verzekerd?

Wie zijn verzekerd?

Jouw mediabedrijf (verzekeringnemer), ondergeschikten (waaronder medewerkers, uitzendkrachten en stagiaires), directeuren, maten, vennoten, voormalige verzekerden, hulppersonen en overige op het polisblad vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten van verweer in een adminstratieve, arbitrage, civiele, straf of tuchtrechtelijke procedure, kosten van alternatieve geschilbeslechting (zoals mediation) en de kosten die een verzekerde maakt indien deze, op ons verzoek, aanwezig is bij een zitting. Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en wij schriftelijke toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt een derde jouw mediabedrijf ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor handelen of nalaten dat vóór de ingangsdatum heeft plaatsgevonden, dan is dat onder inloopvoorwaarden verzekerd.

Rectificatiekosten

Deze verzekering biedt dekking voor een door een derde tegen verzekerde ingestelde aanspraak tot rectificatie en daarmee verband houdende rectificatiekosten, die voortvloeit uit een handelen of nalaten binnen de verzekerde hoedanigheid.

Reconstructiekosten

Verzekerd zijn de kosten die met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons worden gemaakt om vernietigde, beschadigde of vermiste documenten en andere in verband met een opdracht aan jouw mediabedrijf toevertrouwde papieren, akten, gegevens op informatiedragers en dergelijke, te reconstrueren.

Rehabilitatiekosten

Verzekerd zijn de redelijke en noodzakelijke kosten die met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons door een verzekerde zijn gemaakt om reputatieschade van een verzekerde te voorkomen of te beperken.

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade aan jouw mediabedrijf (verzekeringnemer), ondergeschikten (waaronder medewerkers, uitzendkrachten en stagiaires), directeuren, maten, vennoten, voormalige verzekerden, hulppersonen en overige op het polisblad vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen zelf.

Kostenoverschrijding

Niet verzekerd is schade die verband houdt met en/of voortvloeit uit het door jouw mediabedrijf overschrijden of onjuist vaststellen van kosten of tijdsplanningen.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Niet verzekerd is schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte. Ook zal deze verzekering geen dekking bieden indien het handelen of nalaten van jouw mediabedrijf strafbaar is gesteld in het Wetboek van Strafrecht of daarmee gelijk te stellen (inter)nationale wet- en regelgeving.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd is schade die verband houdt met en/of voortvloeit uit een handelen of nalaten in de hoedanigheid van bestuurder, medebeleidsbepaler, commissaris of toezichthouder van jouw mediabedrijf.

Opnieuw leveren product of dienst

Niet verzekerd zijn de kosten die verband houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw of alsnog verrichten van de de verrichte werkzaamheden, diensten of geleverde zaken, ongeacht door wie de kosten zijn gemaakt.

Uitloop

Stelt een derde jouw mediabedrijf ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor handelen of nalaten vóór de einddatum, dan is dat niet verzekerd.

Kantoorrisico

Door jouw mediabedrijf aan derden toegebrachte personen- en zaakschade is niet verzekerd. Denk aan een kop koffie die een medewerker van jouw mediabedrijf per ongeluk over de laptop van een opdrachtgever laat vallen.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Niet verzekerd is schade die verband houdt met en/of voortvloeit uit een door jouw mediabedrijf gehanteerde boete-, vrijwarings-, garantie-, schadevergoedings- of een ander soortgelijk beding.

Discriminatie en seksuele of seksueel getinte gedragingen

Niet verzekerd is schade die verband houdt met en/of voortvloeit uit (aanzetten tot) discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, alsmede het aanzetten tot haat.

Overige uitsluitingen

Deze verzekering biedt geen dekking voor bekende omstandigheden; boetes; inbreuken op octrooien (patenten); kansspelen; molest en atoom; oneerlijke concurrentie/ongeoorloofde mededinging; niet in rekening gebrachte of teruggevorderde honoraria, salarissen, verschotten en onkosten; rendementen, vermogensbeheer en beleggingsadviezen; surseance of faillissement; uitval of storing.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan zaken en personen is niet verzekerd. Daarvoor kan je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij ons of een andere verzekeraar sluiten.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte van het bedrag vind je op het polisblad of in de clausules die bij deze verzekering horen. In het geval een schade wordt geschikt tot maximaal een bedrag ter grootte van tweemaal het van toepassing zijnde eigen risico wordt het eigen risico verminderd. Als eigen risico geldt dan de helft van het bedrag van de schikking.

Sancties

Wij zijn niet gehouden om dekking of schadeloosstelling krachtens deze verzekering te bieden, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving.

Samenloop

Indien blijkt dat door deze verzekering gedekte omstandigheden en aanspraken eveneens onder (een) andere verzekering(en) zijn gedekt of daarop gedekt zouden zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan geldt deze verzekering als excedent van de andere verzekering(en), respectievelijk als dekking voor het verschil in voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de gehele wereld. Deze verzekering biedt echter geen dekking voor aanspraken waarop het recht van de USA/Canada van toepassing is en/of die in de USA/Canada in rechte aanhangig worden gemaakt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie, waaronder begrepen wijziging van activiteiten en verzekerde hoedanigheid, zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per kwartaal (4% toeslag), halfjaar (3% toeslag) of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over. Je betaalt de premie aan degene van wie je de nota krijgt. Dat kan de tussenpersoon of de verzekeraar zijn.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet (op tijd)? Dan kunnen wij de dekking schorsen en/of de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen doe je schriftelijk. Markel conformeert zich aan de Gedragscode Geïnformeerde Verlenging en Contracttermijnen Particuliere en Zakelijke Schade- en Inkomensverzekeringen.