Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder je opdrachtgevers) lijden door een beroepsfout van je bedrijf, je medewerkers of door jezelf.

Wat is verzekerd?

Schade van een derde die het gevolg is van een beroepsfout die is gemaakt als notaris.

Wie zijn verzekerd?

Je bedrijf, je medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Er is ook dekking voor een waarnemer en de vorige notaris.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die je vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

Je moet kunnen aantonen dat je, op het moment dat je de beroepsfout maakte, voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was (bij een andere verzekeraar). Er is geen dekking voor beroepsfouten en (mogelijke) aanspraken die je al kende of die je had moeten kennen.

Keuze: kantoorrisico

Met deze dekking ben je verzekerd als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die je of jouw medewerker heeft veroorzaakt.

Wettelijke rente

De wettelijke rente die je moet betalen over het schadebedrag is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan de onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten zelf.

Kostenoverschrijding

N.v.t.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van onder verantwoordelijkheid van verzekerde gepleegde fraude en/of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd.

Uitloop

Stelt iemand je ná het beëindigen van de verzekering aansprakelijk voor je fout vóór de einddatum? Dan is dat niet verzekerd. 

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren, zijn niet verzekerd.

Verlies geld

Als je geld of geldwaardig papier verliest dan is er geen dekking.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Schade die meer is dan de normale aansprakelijkheid volgens de wet is niet verzekerd.

Extra informatie

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor boete-, schadevergoedings-, vrijwarings- of garantiebedingen.

Honorarium

Het terugbetalen of niet kunnen incasseren van het honorarium is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan zaken en personen is niet verzekerd. Daarvoor kan je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij ons of een andere verzekeraar sluiten.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte van het bedrag vind je op het polisblad of in de clausules die bij deze verzekering horen.

Strijd met wet en regelgeving

Als je de door de KNB geformuleerde verplichtingen over onderzoek van de rechtstoestand van registergoederen niet nakomt dan is er geen dekking. Als je aan jou toevertrouwd geld niet op een derdenrekening stort, is er geen dekking. Je mag geen actes verlijden waarin jezelf, echtgenoot of familie als partij optreedt.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd. Er is geen dekking voor USA.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie één keer per jaar. Je betaalt de premie aan degene van wie je de nota krijgt. Dat kan de tussenpersoon of de verzekeraar zijn. Je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen doe je schriftelijk.