Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder je opdrachtgevers) lijden door een beroepsfout van je bedrijf, je medewerkers of door jezelf.

Wat is verzekerd?

Schade van een derde die het gevolg is van een beroepsfout die is gemaakt als assurantietussenpersoon.

Wie zijn verzekerd?

Je bedrijf, je medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. 

Extra informatie

De medewerkers, bestuurders, commissarissen en maten die uit dienst gaan, blijven verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die je vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

Je moet kunnen aantonen dat je, op het moment dat je de beroepsfout maakte, voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was (bij een andere verzekeraar). Er is geen dekking voor beroepsfouten en (mogelijke) aanspraken die je al kende of die je had moeten kennen.

Keuze: uitloop

Stelt iemand je ná het beëindigen van de verzekering aansprakelijk voor een fout die je maakte vóór de einddatum? Dan is dat niet verzekerd. Wel kunnen wij de mogelijkheden tot uitloop bekijken bij het beëindigen van de polis.

Keuze: kantoorrisico

Met deze dekking ben je verzekerd als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die je of jouw medewerker heeft veroorzaakt.

Wettelijke rente

De wettelijke rente die je moet betalen over het schadebedrag is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan de onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten zelf.

Kostenoverschrijding

N.v.t.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren, zijn niet verzekerd.

Honorarium

Het terugbetalen of niet kunnen incasseren van het honorarium is niet verzekerd.

Betalingsonmacht

Als je wordt aangesproken omdat verzekeraars ,bijvoorbeeld door faillissement, niet kunnen betalen dan is dat niet verzekerd.

Tegenvallende waardeontwikkeling

Valt de ontwikkeling van de waarde, het resultaat of het rendement van geadviseerde financiele producten tegen, dan is de schade die hiermee verband houdt niet verzekerd. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Advies, bemiddeling of overige werkzaamheden op het gebied van investeringen, beleggingen en/of vermogensbeheer is niet verzekerd.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal FTE.

Niet verzekerde werkzaamheden

Het bemiddelen in herverzekeringen is niet verzekerd. Verricht je werkzaamheden als orderremissier, dan is dat niet verzekerd. 

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Schade die meer is dan de normale aansprakelijkheid volgens de wet is niet verzekerd.

Extra informatie

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor boete-, schadevergoedings-, vrijwarings- of garantiebedingen.

Vergunningen

Er is geen dekking voor werkzaamheden die zonder de verplichte vergunningen of dipoma's worden verricht.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd. Er is geen dekking voor USA.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie één keer per jaar. Je betaalt de premie aan degene van wie je de nota krijgt. Dat kan de tussenpersoon of de verzekeraar zijn. Je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen doe je schriftelijk.