Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering verzeker je je bedrijf tegen de gevolgen van aanspraken die verband houden met het verlies van gegevens, smaad en laster, het doorgeven van computervirussen en (D)DoS aanvallen en hacking incidenten.

Extra informatie

Met deze verzekering verzeker je je bedrijf tegen de gevolgen van het verlies van persoonsgegevens en verlies van vertrouwelijke informatie, (D)DoS aanvallen, en hacking incidenten, cyberafpersing, cyberdiefstal, en bedrijfsschade.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt binnen de kaders van de verzekering de wettelijke aansprakelijkheid van verzekerden, bedrijfsschade van verzekerde, kosten van de service-organisatie en externe kosten. 

Leeswijzer

De Cyber Crime verzekering is verdeeld in rubrieken. In de polisvoorwaarden vind je een volledig overzicht van gedekte en niet gedekte gebeurtenissen/aanspraken.

Extra informatie

De service-organisatie met wie door verzekeraar wordt samengewerkt, staat vermeld op het polisblad. De service-organisatie staat de verzekerde bij in het geval sprake is van een data-incident en/of cyberafpersing.

Verzekerd bedrag

Je kunt zelf een verzekerd bedrag kiezen. Hierbij is het laagste verzekerde bedrag € 250.000,00 per gebeurtenis/aanspraak en per verzekeringsjaar. Het hoogst mogelijke verzekerde bedrag is € 1.000.000,00 per gebeurtenis/aanspraak en per verzekeringsjaar. Voor een aantal verzekerde rubrieken geldt een vast verzekerd bedrag van € 100.000,00 per gebeurtenis/aanspraak en per verzekeringsjaar.

Extra informatie

Op het polisblad vind je welk bedrag maximaal wordt uitgekeerd in het geval een gebeurtenis onder meerdere rubrieken verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade als gevolg van een dataincident, een e-mediaincident, een netwerkincident of een virusincident.

Extra informatie

De verzekering biedt ook - voor zover dat wettelijk is toegestaan - dekking voor opgelegde boetes op grond van boetebedingen die zijn opgenomen in overeenkomsten met  betaalkaartmaatschappijen, althans voor zover een dergelijke boete wordt opgelegd als gevolg van een overtreding van de PCI DSS.

Eigen schade dataincident en netwerkincident

Eigen schade dataincident: verzekerd zijn de kosten en honoraria van een organisatie die je helpt bij het verlies van persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie.

Eigen schade netwerkincident: verzekerd zijn de kosten van reconstructie, vervanging of herstel van data en herstel van de computer van verzekerde na een hack of (D)DoS aanval.

Extra informatie

Eigen schade netwerkincident: de kosten van herstel van de computer van verzekerde zijn verzekerd voor zover de kosten worden gemaakt om de computer terug te brengen in de staat waarin deze zich bevond voor het netwerkincident. Er is geen dekking voor verbeteringen.

Bedrijfsschade netwerkincident

Verzekerd is de bedrijfsschade die wordt geleden tijdens de uitkeringstermijn en die het gevolg is van een hack of (D)DoS aanval.

Eigen schade cyberafpersing

Verzekerd zijn de honoraria en kosten van een service-organisatie om te bemiddelen bij of onderzoek te doen naar een cyberafpersing die is gericht op (gegevens die zijn opgeslagen op) de computer van verzekerde. Verzekerd is het betalen van vergoedingen (losgeld) aan de cyberafperser.

Eigen schade cyberdiefstal

Verzekerd is de schade die het gevolg is van diefstal van geld van een bankrekening als gevolg van een hack of een (D)DoS aanval die is gericht op de computer van verzekerde.

Eigen schade telefoonincident

Verzekerd zijn de extra telefoonkosten die verzekerde in rekening zijn gebracht en die het gevolg zijn van ongeoorloofd gebruik van het telefoonsysteem van verzekerde na een elektronische aanval.

 

Wat is niet verzekerd?

Rubriek Aansprakelijkheid

Aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit:
- aansprakelijkheidsverhogende bedingen
- bestuurdersaansprakelijkheid
- bekende omstandigheden
- molest/atoom
- opzet, fraude en vermogensdelicten
- octrooirecht
- uitval internetstructuren, nutsvoorzieningen, netwerken en satelieten
- verwerkingen buiten de Europese Unie/Verenigd Koninkrijk
- zaak- en personenschade
 

Rubriek Eigen schade

Schade die met opzet of door bewuste roekeloosheid is veroorzaakt of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten, zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte, is niet verzekerd. Het gaat daarbij om handelen van verzekerden.

Schade die het gevolg is van uitval of onderbreking van internetstructuren, nutsvoorzieningen, telecommunicatienetwerken en satellieten is niet verzekerd

Rubriek Bedrijfsschade

Sowieso bedrijfsschade
Bedrijfsschade die ook zou zijn ontstaan zonder dat sprake is van een hack of (D)DoS aanval is niet verzekerd

Boetes
Bedrijfsschade die bestaat uit opgelegde boetes wegens contractbreuk is niet verzekerd.

Debiteuren
Bedrijfsschade die bestaat uit de afschrijving op debiteuren is niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekeraar stelt bepaalde preventie-eisen. Voldoe je daar niet aan, dan is er geen dekking.

Het is niet toegestaan om rechten en/of verplichtingen uit deze verzekering te verpanden of te cederen.

Eigen risico

Het eigen risicobedrag per aanspraak/gebeurtenis staat vermeld op het polisblad.

Het eigen risico geldt niet voor kosten die worden gemaakt door de service-organisatie.

Voor de rubriek bedrijfsschade geldt een wachttermijn. Dit betekent dat pas aanspraak op dekking kan worden gemaakt na  het verstrijken van de wachttermijn zoals die is vermeld op het polisblad. Voor deze rubriek geldt geen eigen risico

Extra informatie

In het geval een gebeurtenis onder meerdere rubrieken verzekerd is, wordt het eigen risico maar een keer toegepast.

Inloop en uitloop

Er is geen dekking voor inloop, er is ook geen dekking voor uitloop.

Extra informatie

De verzekerde gebeurtenis moet hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van de verzekering. Voor aansprakelijkheid geldt dat ook de aanspraak tijdens de looptijd van de verzekering tegen een verzekerde moet zijn ingesteld. De aanspraak en de gebeurtenis moeten tijdens de looptijd van de verzekering aan de verzekeraar worden gemeld.

Cyberdiefstal/telefoonincident

De verzekering biedt geen dekking voor schade die ontstaat of die is uitgevoerd door of samen met of met medeweten van een verzekerde.
 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie één keer per jaar. Je betaalt de premie aan degene van wie je de nota krijgt. Dat kan de tussenpersoon of de verzekeraar zijn. Je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Voor het eerste verzekeringsjaar geldt een opzegtermijn van twee maanden. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen doe je schriftelijk.