Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering verzeker je je bedrijf tegen de gevolgen van het verlies van persoonsgegevens, (D)dos aanvallen, hacking incidenten, cyberafpersing en bedrijfsschade.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt de externe kosten, de vergoeding van losgeld en bedrijfsschade.

Verzekerd bedrag

€ 100.000,00 per gebeurtenis en per verzekeringsjaar.

Herstelkosten

Verzekerd zijn de kosten om de verloren data te reconstrueren en de kosten om de computer en programmatuur te repareren.

Cyberafpersing

Verzekerd zijn de kosten om te bemiddelen bij een cyberafpersing. Eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

Bedrijfsschade

Wanneer een aanval op je computersystemen leidt tot omzetverlies, of doordat je bedrijfsvoering platgelegd wordt, is dit verlies verzekerd.

Datalek

Gedekt zijn de kosten die worden gemaakt om te voldoen aan de wettelijke meldplicht en de kosten die worden gemaakt om personen te informeren over het verlies van persoonsgegevens. Er is ook dekking voor de kosten van juridisch advies.

Wat is niet verzekerd?

  • Veroorzaak je zelf met opzet schade? Of fraudeer je? Dan is dat niet verzekerd. Ook schade door uitval van je serviceprovider en stroomleverancier is niet gedekt. 

Schade door illegale data

Is de schade ontstaan door data die je illegaal verkregen hebt? Dan is dat niet gedekt.

Aansprakelijkheid

Niet verzekerd.

Verenigde Staten of Canada

Vergoeding van schade aan personen of bedrijven in de Verenigde Staten of Canada is niet / gelimiteerd gedekt.

Diefstal van geld en waardemiddelen en telefoonhacking

Niet verzekerd.

Boetes

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is alleen dekking voor (D)dos aanvallen en hacking gericht op de eigen computers van verzekerde. 

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico van € 1.000,00. Voor bedrijfsschade geldt een wachttermijn van 24 uur.

Preventie-eisen

Wij stellen bepaalde eisen aan preventie en beveiliging van de eigen computers. Voldoe je daar niet aan, dan is er geen dekking.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in hetzelfde gebied als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit vind je op het polisblad of in de clausules die bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering horen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie één keer per jaar. Je betaalt de premie aan degene van wie je de nota krijgt. Dat kan de tussenpersoon of de verzekeraar zijn. Je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen doe je schriftelijk.