Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiele schade van derden door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid ontstaan door een handelen of nalaten als een bestuurslid of toezichthouder van een vereniging van eigenaars.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Aansprakelijkheid door een onjuiste uitvoering van werkzaamheden is verzekerd.

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad is verzekerd.

Interne en externe aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken van de door jou bestuurde organisatie (interne aansprakelijkheid) en er is dekking voor aanspraken van derden (externe aansprakelijkheid).

Onderlinge aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken van de ene bestuurder tegen de andere bestuurder.

Extra informatie

Jouw aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door een collega bestuurder is ook gedekt.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een handelen of nalaten vóór de ingangsdatum? Dan is dat verzekerd. 

Extra informatie

Er is geen dekking voor fouten en (mogelijke) aanspraken die je al kende of die je had moeten kennen.

Uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat soms ook gedekt.

Extra informatie

Bij beëindiging van de verzekering geldt het recht om uitloop voor een periode van maximaal 7 jaar te kopen. Je moet binnen twee maanden na de einddatum van de verzekering van dit recht gebruik maken.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door persoonlijke bevoordeling of door bewust handelen in strijd met de statuten. Of schade door bewust handelen in strijd met de belangen van de rechtspersoon of groep van rechtspersonen.

Opzet fraude vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Boetes, dwangsommen en punitive damages

Niet verzekerd.

Amerika

N.v.t.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Faillisement

De verzekering eindigt tussentijds en automatisch bij faillissement. Van het recht op uitloop moet bij faillissement gebruik gemaakt worden binnen twee maanden na de datum van het faillissement.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt alleen voor Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee bij de afhandeling daarvan. Veranderingen in je bedrijf moet je zo snel mogelijk doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie één keer per jaar. Je betaalt de premie aan degene van wie je de nota krijgt. Dat kan de tussenpersoon of de verzekeraar zijn. Je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen doe je schriftelijk.