Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering ben je als werknemer, stagiair of vrijwilliger verzekerd tegen schade die je in de uitoefening van de werkzaamheden hebt opgelopen. 

Wat is verzekerd?

Schade die het gevolg is van een ongeval in de uitoefening van de werkzaamheden. De verzekering is een vangnet. Je bent alleen verzekerd als er niemand aansprakelijk is voor de schade die je lijdt.

Verzekerd bedrag

Zoals deze worden vermeld op het polisblad.

Verkeersdeelname: 1

Er is ook dekking voor schade als gevolg van een ongeval als je in verband met je werkzaamheden aan het verkeer deelneemt, ook als dat te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer is.

Verkeersdeelname: 2

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer als de werknemer geen eigen cascoverzekering heeft. 

Extra informatie

Heeft de werknemer wel zelf een allrisk-verzekering?  Dan vergoedt deze verzekering het eventele eigen risico of het no-claim verlies. 

Bedrijfsuitjes en bedrijfsopleidingen

Er is ook dekking voor schade als gevolg van een ongeval tijdens bedijfsuitjes en en bedrijfsopleidingen die betaald worden door de werkgever.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bewuste roekeloosheid.

Alcohol

Als je onder invloed van alcohol of andere opwekkende of bewelmende stoffen een vervoermiddel bestuurt, dan is dat niet verzekerd.

Onbevoegd besturen

Als je zonder geldig rijbewijs een vervoermiddel bestuurt is er geen dekking.

Snelheidswedstrijden

Als je mee doet aan een snelheidswedstrijd dan is er geen dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is alleen dekking voor ongevallen die zich hebben voorgedaan tijdens de looptijd van de verzekering. De schade moet zijn gemeld binnen 4 maanden na de einddatum van de verzekering.

Eigen risico

N.v.t.

Franchise

Deze verzekering heeft een franchise. De hoogte van het bedrag vind je op het polisblad of in de clausules die bij deze verzekering horen. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling daarvan. 

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie één keer per jaar. Je betaalt de premie aan degene van wie je de nota krijgt. Dat kan de tussen persoon  of de verzekeraar zijn. Je maakt het bedrag zelf over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen doe je schriftelijk.