Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een duikverzekering, duiksportverzekering of onderwatersportverzekering bent u verzekerd voor materiële schade aan uw duikuitrusting.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade aan of verlies van de onderwatersportuitrusting en kosten van verblijf in een decompressietank, zowel binnen als buiten Nederland.

Extra informatie

Onder een onderwatersportuitrusting verstaan we de eigen of gehuurde onderwatersportuitrusting, bestaande uit: scuba sets, duikpakken, duikmaskers, lood en loodgordels, trimvesten, vinnen, snorkels en instrumenten (dieptemeter, manometer, duikcomputer, duikhorloge, duikkompas en mes).

Verzekerd bedrag

U bepaalt zelf het verzekerde bedrag voor uw onderwatersportuitrusting. U bent maximaal tot dit bedrag verzekerd. De waarde van de verzekerde zaken stellen we bij schade vast op basis van nieuwwaarde voor zaken die niet ouder zijn dan 2 jaar en obv dagwaarde voor zaken ouder dan 2 jaar.

Extra informatie

Bij schade vergoeden we de vastgestelde waarde bij onherstelbare schade. Bij herstelbare beschadiging vergoeden we de herstelkosten tot de maximaal vastgestelde waarde verminderd met de waarde van de restanten. Daarnaast geldt een maximale uitkering voor duikhorloges van € 910 en voor dieptemeters, manometers, duikcomputers, duikhorloges, duikkompassen tezamen € 1.750 per gebeurtenis.

Medische kosten

Op uw onderwatersportverzekering heeft u ook dekking voor de kosten van verblijf in een decompressietank.

{vrije rubriek}

{Omschrijving specifieke dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Wat is niet verzekerd?

  • niet verzekerd is schade veroorzaakt door langzaam werkende weersinvloeden of invloeden zoals slijtage, aard of gebrek van de onderwatersportuitrusting.

onstieringen, krassen en deuken

Ontsieringen, krassen, deuken, vlekken enz. zijn niet verzekerd. Alleen als door deze beschadiging de uitrusting niet meer te gebruiken is.

niet verzekerde zaken

Andere schade dan die aan de verzekerde zaken zelf.

beroepsmatig duiken

Gebruik tijdens beroepsmatig duiken is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

geen eigen risico

Voorzichtigheid

U bent verplicht om voorzichtig met uw spullen om te gaan en diefstal, verlies, vermissing of beschadiging zo goed mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat u bijvoorbeeld uw onderwateruitrusting niet onbeheerd achterlaat op de club of in de auto. Blijkt dat u niet voorzichtig genoeg bent, dan kan dit van invloed zijn op uw dekking.

Goedkeuren apparatuur

U moet ervoor zorgen dat uw apparatuur goedgekeurd en regelmatig gecontroleerd wordt door een hiervoor gecertificeerd duikcentrum.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig tijdens de heen- en terugreis van en naar de plaats van het duiken. En tijdens het duiken zelf in de gehele wereld, inclusief Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.