Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je als privépersoon per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Jij, de logé(s) en het huispersoneel tijdens het werk dat zij voor je doen zijn verzekerd. Je kiest een verzekerd bedrag van € 1.250.000 of € 2.500.000.

Extra informatie

Je kunt ook een meerpersoonshuishouden verzekeren. Dan zijn verzekerd: jij, je partner, je inwonende kinderen, je uitwonende ongehuwde kinderen als zij stage lopen of dagonderwijs volgen, andere personen met wie je duurzaam en in gezinsverband samenwoont, je (groot-, pleeg- of schoon)ouders en familieleden die bij je inwonen, logé(s) en het huispersoneel tijdens het werk dat zij voor je doen.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Extra informatie

De schade aan de oppas veroorzaakt door je kind jonger dan 14 jaar of huisdier tijdens het oppassen is ook verzekerd, ook al ben je niet aansprakelijk.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis. Wil je een verzekerd bedrag van maximaal € 25.000 per gebeurtenis? Kies dan de keuzedekking Sterdekking.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je woning in Nederland, waarvan je de eigenaar bent, is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Heb je een tweede woning, recreatiewoning of stacaravan in Europa? Kies dan onze keuzedekking Sterdekking.

Keuze: Verhaalsbijstand

Wil je juridische hulp bij het verhalen van personenschade die je oploopt, schade aan je spullen of schade aan je onroerende zaken die door een ander is veroorzaakt? Kies dan de keuzedekking Verhaalsbijstand.

Extra informatie

Verhaalsbijstand voor schade aan voertuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen is niet verzekerd.

Keuze: Sterdekking

Wil je een hoger verzekerd bedrag van maximaal € 25.000 per gebeurtenis bij schade veroorzaakt tijdens een vriendendienst of aan geleende spullen? Of heb je een tweede woning, recreatiewoning of stacarvan in Europa? Of wil je dat schade veroorzaakt aan iemand anders dan een medesporter of medespeler tijdens sport of spel is verzekerd tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis? Kies dan de keuzedekking Sterdekking.

Extra informatie

Schade aan gehuurde spullen van een particulier die in de privésfeer worden gebruikt, is meeverzekerd op de keuzedekking Sterdekking tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Je bent niet verzekerd voor schade aan gehuurde spullen.            Veroorzaak je schade aan geleende spullen? Dan ben je verzekerd tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis. Heb je de keuzedekking Sterdekking meeverzekerd? Dan is het verzekerd bedrag maximaal € 25.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Schade aan gehuurde spullen van een particulier die in de privésfeer worden gebruikt, is meeverzekerd op de keuzedekking Sterdekking tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis.

Schade door auto

Schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen is niet verzekerd. Dit valt bijvoorbeeld onder je autoverzekering (WA).

Extra informatie

Is de schade veroorzaakt met of door een electrische fiets waarvan de trapondersteuning tot maximaal 25 km per uur ondersteunt? Dan ben je wel verzekerd.

Schade door sport en spel

Je bent niet verzekerd voor schade die je tijdens sport en spel veroorzaakt aan een medesporter of medespeler.

Extra informatie

Wil je dat schade veroorzaakt aan iemand anders dan een medesporter of medespeler is verzekerd? Kies dan de keuzedekking Sterdekking. Het verzekerd bedrag is maximaal € 12.500 per gebeurtenis

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Je bent wel verzekerd voor schade die is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk.

Schade door luchtvaartuig, modelvliegtuig of drone

Je bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig. Je bent wel verzekerd voor schade veroorzaakt met of door een modelvliegtuig met een maximum van 25 kg of een drone als je in Europa hobbymatig vliegt en je houdt aan de geldende regelgeving in het gebied waar je vliegt. 

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnelandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade veroorzaakt door je inwonende kinderen of uitwonende ongehuwde kinderen tijdens het lopen van stage of volgen van dagonderwijs is wereldwijd verzekerd, behalve in Canada of de Verenigde Staten van Amerika. Maar alleen als zij in de Basisregistratie Personen staan ingeschreven. 

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico. Wil je wel een eigen risico tegen premiekorting? Dan kun je kiezen voor een eigen risico van € 100 of € 500.

Extra informatie

Voor de keuzedekking Verhaalsbijstand geldt het gekozen eigen risico niet.

Schade door kinderen tijdens vakantiewerk of bijbaan

Je bent alleen verzekerd voor schade die je inwonende kinderen of uitwonende ongehuwde kinderen veroorzaken tijdens vakantiewerk of bijbaan in Nederland.

Schade tijdens vriendendienst

In sommige gevallen ben je niet aansprakelijk voor schade tijdens een vriendendienst, toch ben je hiervoor standaard verzekerd tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis. Wil je een verzekerd bedrag van maximaal € 25.000 per gebeurtenis? Kies dan de keuzedekking Sterdekking. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt wereldwijd, maar voor bepaalde verzekerde gebeurtenissen geldt een beperkter dekkingsgebied.

Extra informatie

Het dekkingsgebied is Nederland voor je inwonende of uitwonende ongehuwde kinderen tijdens vakantiewerk of bijbaan. Europa voor de keuzedekking Verhaalsbijstand en het vlieggebied van je modelvliegtuig of drone. En Wereld exclusief Canada of de Verenigde Staten van Amerika voor je inwonende kinderen en ongehuwde uitwonende kinderen die studeren.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.