Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je bestelauto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast kun je je verzekeren voor schade aan je eigen bestelauto. En je kunt kiezen voor verdere aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bedrijfsauto('s) verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je bedrijfsauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde.

Keuze: volledig Casco

Hierbij ben je ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de nieuwwaarde (eerste 3 jaar voor nieuw aangeschafte voertuigen) daarna dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde geldt alleen als er aantal voorwaarden is voldaan. Check hiervoor je polisvoorwaarden.

Hulpverlening

Hulpverlening bij pech door een mechanisch defect aan de auto in Nederland en/of in het buitenland. Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties.

Auto-elektronica en/of accessoires

Schade aan je auto-elektronica en/of aan de accessoires is meeverzekerd tenzij dit is meegenomen in het verzekerde bedrag.

Keuze: Ongevallen inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van een inzittende door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Keuze: Schade inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde bestelauto. Is de schade op een andere verzekering verzekerd? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je bestelauto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd bij rijden zonder rijbewijs. Of bij misbruik van alcohol of drugs. En niet tijdens het bezorgen van postpaketten of maaltijden, verhuur van je bestelauto of personenvervoer tegen betaling. Bij een cascodekking ben je ook niet verzekerd bij onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (bijvoorbeeld overbelasting).

Extra informatie

Heb je hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 150. Je kunt, bij een volledige Cascodekking, ook kiezen voor een hoger eigen risico. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen bedrijfsauto en bij het vervangen van een ruit. Maar niet bij reparatie van een ruit ('sterretje').

Extra informatie

Heb je een volledige Cascodekking? En ontstaat de schade tijdens het rijden (onder andere een botsing)? En is de bestuurder van de bestelautoauto op het moment van de gebeurtenis jonger dan 24 jaar? Dan geldt een extra eigen risico van € 400.

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de schade alleen als je bedrijfsauto goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je bestelauto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. Laat je de auto repareren bij een herstelbedrijf wat aangesloten is bij Schadegarant, dan krijg je € 75 korting op het eigen risico.

Ruitschade

Laat je een ruitschade niet repareren bij Carglass of Autotaalglas, dan brengen wij het gebruikelijke eigen risico in mindering op het schadebedrag.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over..

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, na het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via de mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.