Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je auto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen auto door een aantal gebeurtenissen. Zoals brand en diefstal.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: € 6.100.000;
- bij schade aan spullen: € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Is je auto beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de auto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Bij schade in het buitenland vergoeden wij ook de huur van een vervangende auto. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de auto krijg je de nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoopwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking, de gekozen termijn van die dekking en de ouderdom van de auto.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag op je polis is de cataloguswaarde van de auto. Deze geef je op bij je aanvraag. En je kunt een verlengde nieuwwaarderegeling of aankoopwaarderegeling kiezen. Daarvoor gelden wel regels.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten bij een gedekte schade. Behalve als de auto technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de auto minus de waarde van de restanten. Je kunt ook nog kiezen voor de dekking Vrije keuze herstel (zie bij 'Zijn er dekkingsbeperkingen' onder 'Reparatie').

Extra informatie

Met technisch total loss van de auto bedoelen wij dat de auto technisch niet meer in een staat is om veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen wij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de auto direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis.

Schade door brand en natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Ruitschade

Je bent verzekerd voor het breken of barsten van de autoruit of van het panorama- of zonnedak (hieronder valt ook het zogenaamde sterretje). En voor schade aan de auto die is veroorzaakt door scherven van de autoruit of van het panorama- of zonnedak.

Extra informatie

Je kunt ook nog kiezen voor de dekking Vrije keuze herstel (zie bij 'Zijn er dekkingsbeperkingen' onder 'Ruitschade').

Inbraak

Je bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden. En voor diefstal uit de auto (inbraak).

Keuze: pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg en ook in je woonplaats. Je krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende auto. Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. 

Keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen per zitplaats:
- overlijden € 12.500 en blijvende invaliditeit € 30.000, of
- overlijden € 25.000 en blijvende invaliditeit € 60.000.

Keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto, tot maximaal € 1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Extra informatie

Je kunt kiezen voor de dekking Basis, die alleen geldt voor de verzekerde auto. Of voor de dekking Uitgebreid, die óók nog geldt voor andere motorrijtuigen of als je fietser, voetganger of passagier van een metro, tram of trein bent.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je auto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Extra informatie

Er zijn drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij schade door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Andere schade aan eigen auto

Niet alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor schade aan je eigen auto door een verkeersongeval (aanrijding) wat jij veroorzaakt. Daarvoor is de Casco Allriskverzekering.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen auto die ontstaat doordat je je auto niet goed hebt (laten) onderhouden. Of doordat je je auto hebt overbelast. Ook (pech)hulpverlening vergoeden we dan niet.

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd voor schade aan je auto die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de auto aan een ander. Of als je de auto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen auto en bij het vervangen van een ruit. Maar niet bij reparatie van een ruit ('sterretje').

.

Extra informatie

In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de schade alleen als je auto goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je auto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Je moet je auto afsluiten. Worden je autosleutels gestolen? Dan vergoeden wij vervanging van sleutels en sloten en omcodering van de startonderbreker tot maximaal € 500. Let op: verlies van de sleutels is niet verzekerd.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatie door een geselecteerd herstelbedrijf. Laat je de schade niet repareren of door een ander herstelbedrijf? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 500. Behalve als je de beschadigde auto inruilt en de vervangende auto weer bij ons verzekert. Die € 500 staat los van het eigen risico.

Extra informatie

Wil je naar een herstelbedrijf dat niet door ons is geselecteerd? Of wil je de vrijheid hebben om je auto niet te laten repareren? Kies dan de dekking 'Vrije keuze herstel'. Dan verlagen wij de schadevergoeding niet met € 500. Maar dan betaal je wel meer premie.

Ruitschade

Wij vergoeden de reparatie of vervanging van de ruit door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf. Laat je de ruit repareren of vervangen door een ander ruitschadeherstelbedrijf? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 500. Dit staat los van het eigen risico.

Extra informatie

Wil je naar een ruitschadeherstelbedrijf dat niet door ons is geselecteerd? Kies dan de dekking 'Vrije keuze herstel'. Dan verlagen wij de schadevergoeding niet met € 500. Maar dan betaal je wel meer premie.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.