Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die met of door je boot wordt veroorzaakt. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen).

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Je bent verzekerd voor schade die met of door je boot wordt veroorzaakt.

Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:

- bij letselschade: € 5.000.000;

- bij schade aan spullen: € 5.000.000

Schade aan eigen boot

Je bent verzekerd voor schade door aanvaring, joyvaren, vandalisme en iedere plotselinge en onvoorziene beschadiging van je boot.

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen. Let op: (een poging) tot diefstal is alleen verzekerd als er sporen van braak zijn.

Inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Zoals servies en beddengoed. De schade die we vergoeden, hangt af van hoe spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht).

Extra informatie

Uw spullen die aan boord zijn van uw boot zijn verzekerd tot een bedrag van maximaal 30% van het bedrag waarvoor de boot is verzekerd, met een maximum van € 35.000. Deze spullen zijn verzekerd tegen nieuwwaarde. Maar als de spullen minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde, dan vergoeden wij de schade op basis van de dagwaarde.

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of ontploffing is verzekerd. Ook als dit het gevolg is van een eigen gebrek. Het eigen gebrek zelf is niet verzekerd.

Extra informatie

Met eigen gebrek bedoelen wij een gebrek van de boot zelf, bijvoorbeeld door slechte kwaliteit. Bijvoorbeeld: er onstaat brand door een gebrek aan de motor. Hierdoor onstaat brandschade aan de boot. De schade aan de boot als gevolg van de brand is verzekerd, reparatie van de motor niet.

Schade door natuur

Je bent verzekerd voor schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd.

Volgboot en trailer

Schade met of door je volgboot (met een waarde van maximaal € 5.000) is gratis meeverzekerd, maar alleen als de motor van de volgboot een motorvermogen heeft van maximaal 10 pk. De trailer is niet verzekerd.

Extra informatie

De volgboot is alleen meeverzekerd als deze is opgegeven bij het aanvragen van de verzekering.

Keuze: ongevallen opvarenden

Met de keuzedekking Schade opvarenden ben je verzekerd voor schade die de opvarenden lijden door een ongeval met de boot. Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een ongeval met de verzekerde boot, tot maximaal € 1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Extra informatie

Met schade bedoelen wij schade door lichamelijk letsel of overlijden. Je bent ook verzekerd tijdens in- of uitstappen, tijdens tanken, als je een noodreparatie uitvoert of als je andere boten helpt. Met een opvarende bedoelen wij een persoon die meevaart op de boot.

Pechhulp

Je bent verzekerd voor pechhulp vanaf de wal als je niet verder kan varen als gevolg van uitval van de boot. Bij uitval van de boot op open water in geval van nood. Bij uitval van de boot op open water in geval van nood vergoeden wij de eventuele kosten van een berger.

Extra informatie

Let op: je moet vooraf toestemming vragen aan de Alarmcentrale.

Keuze: Aankoopwaarde of taxatiewaarde

Bij diefstal of schade aan je boot vergoeden wij op basis van de dagwaarde. Je kunt ook kiezen voor een vergoeding op basis van de aankoopwaarde of op basis van een taxatie.

Extra informatie

Kies je voor een aankoopwaarderegeling van 1 of 3 jaar? Dan is de verzekerde waarde de
aankoopwaarde als de boot jonger dan 1 of 3 jaar is, gerekend vanaf de bouwdatum. Na die periode is dat de dagwaarde. Kies je voor verzekeren op basis van taxatie? Dan is de verzekerde waarde de taxatiewaarde. Je moet dan wel een taxatierapport hebben dat niet ouder is dan 6 maanden.

Eigen gebrek

Je bent verzekerd voor schade die is ontstaan door een eigen gebrek van de boot, motor, of volgboot. Ook schade aan het eigen gebrek is meeverzekerd. Let op: wij vergoeden de schade alleen als je niks wist van het gebrek toen de de verzekering werd afgesloten en je de de herstelkosten niet kan verhalen op de fabrikant of leverancier van de boot. Ook is er geen dekking voor ontwerp- of constructiefouten.

Extra informatie

Bij schade aan de motor van de boot of volgboot geldt deze dekking alleen als het om een orginele scheepsmotor gaat die niet ouder is dan 5 jaar. Bij schade aan de boot of volgboot geldt deze dekking alleen als het om een boot gaat die niet ouder is dan 25 jaar. Is de motor of boot ouder? Dan is schade alleen gedekt als dit leidt tot brand, ontploffing, zelfontbranding, zinken, of aanvaring met een andere boot of object.

Hulpverlening

Met de dekking Hulpverlening ben je verzekerd voor hulp als je niet verder kan varen bij een gedekte schade. Bijvoorbeeld voor de kosten van berging, stalling en noodzakelijk vervoer van de boot naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig vaarbewijs hebt. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens vervoer tegen betaling.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Rechtsbijstand

Word je aansprakelijk gesteld voor schade die je met je boot veroorzaakt? Dan ben je niet verzekerd voor juridische hulp. Ook krijg je geen vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen. Je kunt voor rechtsbijstand dekking een aparte verzekering afsluiten binnen de MTP pakketverzekering.

Onvoldoende onderhoud of zorg

Je ben niet verzekerd voor schade die ontstaat omdat je de boot niet, niet tijdig of niet deskundig hebt (laten) onderhouden. Of voor schade die ontstaat door onvoldoende zorg. Bijvoorbeeld: je meert je boot niet af met stevige meerlijnen.

Slijtage

Je bent niet verzekerd voor schade die ontsaat door normaal gebruik, zoals bijvoorbeeld veroudering, slijtage, krassen en oppervlakkige beschadigingen. Of langzaamwerkende invloeden van mileu of weer, zoals verroesting.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je krijgt alleen hulp of een vergoeding als je de verplichte preventiemaatregelen neemt om een schade te voorkomen.

Eigen risico

Het eigen risico is afhankelijk van de waarde van de boot die je verzekert. Je kunt ervoor kiezen om het eigen risico te verhogen zodat je minder premie hoeft te betalen. Je kiest zelf je extra eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500, € 1000, € 1500, of € 2000. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.

Vaste ligplaats

Heeft je boot een vaste ligplaats in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Leiden of Haarlem? Dan is de boot alleen verzekerd met een goedgekeurd track & trace-systeem (categorie 3 of 4) of als de boot gestald ligt of is achtergelaten op een afgesloten terrein, in een afgesloten ruimte of in een bewaakte jachthaven.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de boot aan een ander. Of als je de boot zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Ga je naar Spanje, Kroatië of Griekenland? Dan heb je een internationaal verzekeringsbewijs van ons nodig. Ga je naar Italië? Dan heb je een Italië-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 40%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Extra informatie

Sommige schades hebben geen invloed op jouw korting. Bijvoorbeeld als wij de schade op iemand anders kunnen verhalen, of als de schade niet is ontstaan door de schuld van de schipper, de stuurman of van de personen die op de boot meevaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.