Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je woonhuis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, diefstal, inbraak, vandalisme, neerslag, overstroming, inslag van hagelstenen, storm, lekkage, aanrijding en omvallen van bomen. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Wil je dat wel? Dan kan dat met de keuzedekking Allrisk.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak, extra levensonderhoud en tijdelijke opslag.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, TV's, boeken, apparatuur, keukengerei, serviesgoed, kleding, gordijnen, sieraden, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten, sportuitrustingen.

Extra informatie

Bij je inboedel horen onder andere ook je huisdieren, geld, scooter, (elektrische) fiets, zitmaaier, scootmobiel, medische hulpmiddelen (ook gehuurd of in bruikleen), tuinaanleg, tuinmeubelen, tuingereedschap en je huurders- of eigenarenbelang.

Verzekerd bedrag

Je inboedel is zonder maximum tegen nieuwwaarde verzekerd. Op je polisblad staat dan ook geen verzekerd bedrag. Wel gelden voor bepaalde spullen in je woonhuis maximale vergoedingen, zoals voor sieraden en (audio)apparatuur of vergoeden wij de schade naar dagwaarde. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Wij vergoeden onder andere de dagwaarde als je spullen minder waard zijn dan 40% van de huidige nieuwwaarde, bij onder andere scooters en zitmaaiers, gehuurde spullen, mobiele elektronica en tuinaanleg. Check de voorwaarden en de afschrijvingslijst of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Contra-expertise na schade

Wil je een eigen expert inschakelen? Dan krijg je de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Let op: kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben, zoals kosten die uw deskundige maakt voor belangenbehartiging, vergoeden wij alleen als er volgens de wet sprake is van een vergoedingsplicht.

Sieraden

Sieraden zijn standaard tot € 6.000 verzekerd, ook tegen diefstal. Heb je een hogere waarde aan sieraden en wil je die verzekeren? Je kunt het verzekerd bedrag verhogen. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat je hebt opgegeven.

Extra informatie

Wil je je sieraden tegen verlies en buiten je woonhuis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp 'Keuze: Kostbaarheden of Mobiele elektronica' op deze Verzekeringskaart.

(Audio-) apparatuur

Audio-, video-, beeld-, foto-, film-, computerapparatuur is standaard tot € 15.000 verzekerd, ook tegen diefstal. Heb je een hogere waarde aan deze apparatuur en wil je die verzekeren? Je kunt het verzekerde bedrag verhogen. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat je hebt opgegeven.

Extra informatie

Wil je je apparatuur buiten je woonhuis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Mobiele elektronica voor je mobiele audio-, video-, beeld- en computerapparatuur. Of met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis voor onder andere je foto- en filmapparatuur. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp 'Keuze: Kostbaarheden of Mobiele elektronica' op deze Verzekeringskaart.

Keuze: Kostbaarheden of Mobiele elektronica

Wil je kostbaarheden zoals je sieraden, kunst, verzamelingen, bepaalde sportuitrustingen, fotoapparatuur, medische hulpmiddelen of mobiele elektronica buiten je woonhuis verzekeren? En tegen schade door vallen en stoten? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis en de keuzedekking Mobiele elektronica.

Extra informatie

Met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis zijn je kostbaarheden overal ter wereld verzekerd. Je kunt kiezen uit 3 verzekerde bedragen: € 7.500, € 15.000 of € 25.000. Met de keuzedekking Mobiele elektronica zijn onder andere smartphones, tablets, laptops en medische hulpmiddelen overal in Nederland verzekerd. Zonder maximum en eigen risico.

Keuze: Beroepsuitrusting

Spullen van je werkgever zijn tot € 7.500 verzekerd. Spullen van jezelf als zelfstandige zijn niet verzekerd. Wil je dit uitbreiden, dan kan dat met de keuzedekking Beroepsuitrusting. Je beroeps- en bedrijfsuitrusting is dan tot € 15.000 meeverzekerd tegen dezelfde risico's als je inboedel.

Extra informatie

Wil je je zakelijke smartphone of laptop buitenshuis verzekeren? Dat kan door de keuzedekking Beroepsuitrusting en de keuzedekking Mobiele elektronica allebei te kiezen.

Keuze: Verhuur

Je kunt kiezen voor de aanvullende dekking Verhuur. Bijvoorbeeld als je je woonhuis tijdelijk verhuurt via Airbnb of als je een kamer in je woonhuis verhuurt aan een student. Je mag niet aan meerdere personen of gezinnen tegelijk verhuren. En er moet een huurovereenkomst zijn waaruit blijkt wie de huurder is.

Extra informatie

Schade door vandalisme en diefstal door de huurders is niet verzekerd. Let op: zonder deze aanvullende dekking is je inboedel niet verzekerd tijdens verhuur.  Check de voorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, grondverzakking, scheurvorming, dieren, ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, onvoldoende onderhoud, onvoldoende voorzorgsmaatregelen en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd.

Extra informatie

Is de gebeurtenis die de schade veroorzaakt niet plotseling en onvoorzien? Of heeft de gebeurtenis plaatsgevonden buiten de looptijd van de verzekering? Dan is de schade niet verzekerd.

Spullen buiten huis

Je inboedel is buiten je woonhuis niet verzekerd. Maar we vergoeden wel schade aan je tuinmeubelen in de tuin door diefstal, inslag van hagelstenen en storm. Ook vergoeden wij schade aan je huurders- of eigenarenbelang. Bijvoorbeeld schade door storm aan je schutting of tuinhuis.

Extra informatie

Wil je kostbaarheden of mobiele elektronica buiten je huis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis en de keuzedekking Mobiele elektronica. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp ‘Keuze: Kostbaarheden of Mobiele elektronica’ op deze Verzekeringskaart.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen, stoten, botsen en andere ongelukjes is niet verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een glas rode wijn die je laat vallen op je vloerkleed.

Extra informatie

Wil je je inboedel ook tegen vallen en stoten verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Allrisk. Wil je je mobiele elektronica, zoals je smartphone, tablet of laptop tegen vallen en stoten verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Mobiele elektronica. Bij verhuur is het verzekeren tegen schade door vallen en stoten niet mogelijk.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je ben ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Glas

Schade aan de ruiten in je woonhuis is niet verzekerd. Wil je dat wel, bijvoorbeeld omdat je een huurhuis hebt en je zelf een glasverzekering moet afsluiten? Dan kan dat met de keuzedekking Glas. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in je woonhuis door vrijwel alle oorzaken.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende voegen of kitnaden of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.

Extra informatie

Diefstal is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als er geen zichtbare braaksporen aan je woonhuis zijn bij diefstal van een (elektrische) fiets of scooter of als je bij afwezigheid ramen en deuren open hebt gelaten.

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 100 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Bij de keuzedekkingen Glas, Beroepsuitrusting, Kostbaarheden verlies en buitenshuis en Mobiele elektronica geldt het gekozen eigen risico niet.

Extra informatie

Woon je in een huurhuis? Of ben je eigenaar van een koopappartement? Bij schade door storm aan je huurders- of eigenarenbelang geldt altijd een eigen risico van € 75.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Aanbouw, verbouw, onbewoond of gekraakt

Bij aanbouw en verbouw is je inboedel verzekerd. Maar als tijdens de aanbouw of verbouw je woonhuis onbewoond is of niet wind- en waterdicht, dan is de dekking beperkt. Inbraak en diefstal is dan alleen verzekerd als er braaksporen zichtbaar zijn aan je woonhuis. Schade door brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel, sneeuwdruk is wel verzekerd.

Extra informatie

Is je woonhuis gekraakt, of langer dan 3 maanden onbewoond? Dan ben je beperkt verzekerd. Schade door inbraak en diefstal is dan bijvoorbeeld niet verzekerd. Er is alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, bliksem, storm en hagel.

Overstroming primaire waterkering of buitendijks

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald, vergoeden wij niet. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen).

Extra informatie

Woon je in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet.

Inboedel op een ander adres of in je auto

Je inboedel is 3 maanden beperkt verzekerd in andere gebouwen. Is je inboedel langer op een ander adres? Bijvoorbeeld bij inboedel in een garagebox, inboedel van een uitwonend studerend kind of bij verhuizing. Dan kun je dat meeverzekeren met de keuzedekking Inboedel op een ander adres.

Extra informatie

Inboedel in de auto is beperkt verzekerd tot € 7.500. Er zijn lagere maximale verzekerde bedragen voor onder andere zonnebrillen, sieraden, smartphones, laptops, voer- en vaartuigen en geld. Schade door vandalisme en diefstal is alleen verzekerd na zichtbare braaksporen aan je auto. Check de voorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel in je woonhuis in Nederland. De keuzedekking Mobiele elektronica dekt schade aan je mobiele elektronica in heel Nederland. De keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis dekt schade aan je kostbaarheden overal ter wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet (op tijd) betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.