Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de inventaris, de handelsgoederen en, als je huurder bent van het gebouw, het huurdersbelang. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, ontploffing, blikseminslag, inductie, lekkage, inbraak en diefstal.

Wat is verzekerd?

Je inventaris zijn de spullen die je nodig hebt om je werk uit te voeren, zoals de inrichting van je bedrijf en machines. Je goederen zijn de zaken die voor de verkoop zijn bestemd of daar deel van uitmaken, zoals grond- en hulpstoffen, zaken in bewerking, verpakkingen, reinigingsmiddelen en brandstoffen die zijn bestemd voor je bedrijfsuitoefening.

Inventaris en voorraad

Voor inventaris en huurdersbelang vergoeden we de nieuwwaarde of de dagwaarde, als deze lager is dan 40% van de nieuwwaarde. Voor goederen geldt de kostprijs: de inkoopwaarde en de eventueel toegevoegde waarde.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de extra kosten die je moet maken om de schade te beperken of herstellen na een schade. Zoals bereddingskosten, opruimingskosten en het herstellen van de terreininrichting.

Keuze: koelschade

Wil je koelschade meeverzekeren? Dan kan dat met de extra dekking Koelschade. Je bent dan verzekerd voor waardevermindering door bederf van je goederen door schade aan de koel- of vriesinstallatie.

Keuze: huurdersbelang

Het huurdersbelang is niet standaard verzekerd. Het bestaat uit de veranderingen en uitbreidingen die je hebt aangebracht aan het gebouw dat je huurt. Zoals betimmeringen, parketvloeren, installaties, zonweringen en schuttingen. Het huurdersbelang is, indien meeverzekerd, verzekerd tot het bedrag dat op je polisblad staat.

Geld

Geld en vals geld dat aanwezig is in het gebouw is verzekerd tot 10% van het verzekerde bedrag op de inventaris/goederen met een maximum van € 1.250 per gebeurtenis. Als je een hoger bedrag of ook schade buiten het gebouw wilt verzekeren, dan kan dat door een Geldverzekering af te sluiten.

Elektronische kasregisters

Deze zijn meeverzekerd tegen alle materiële schade potseling en onvoorzien ontstaan aan de apparatuur en de informatiedragers.

Extra informatie

Aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan. Check hiervoor je polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving of overstroming. Check de polis voorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Saneringskosten

Je bent niet verzekerd voor schade die bestaat uit het ongedaan maken van een bodem- of waterverontreiniging. Dit worden ook wel saneringskosten genoemd. Als je dit wel wilt verzekeren, dan kan dat met een Milieuschadeverzekering. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor de polisvoorwaarden bij Neerslag en Water of vraag advies aan je verzekeringsadviseur. Schade door constructiefouten is niet gedekt bij neerslag en sneeuwdruk.

Eigen risico

Behoudens het eigen risico voor stormschade is er geen eigen risico van toepassing tenzij anders overeengekomen.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je maken, dan vergoeden wij de schade niet altijd. De afspraken vind je op je polisblad. 

Leegstand

Als het gebouw geheel of gedeeltelijk leeg staat, langer dan 2 maanden buiten gebruik is, of is gekraakt, ben je alleen verzekerd voor schade door brand en storm. Je moet deze situatie binnen en maand aan ons melden, tenzij je hiervan niet op de hoogte kon zijn. Na je melding kunnen wij de verzekering beëindigen of de premie en/of voorwaarden wijzigen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties in Nederland die op het polisblad vermeld staan. In de gebouwen is er dekking voor alle in de polisvoorwaarden genoemde gebeurtenissen. Voor zaken die aan de buitenkant van het gebouw vastzitten of die zich op of buiten het terrein bevinden is er een beperkte dekking. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het derde jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.