Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je kampeerauto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen kampeerauto.

Extra informatie

Je kunt ook een Zonneluifel extra meeverzekeren. En voor de Casco Allriskdekking kun je kiezen of je maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt of een onbeperkt aantal kilometers.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je kampeerauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je kampeerauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Extra informatie

Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:

- bij letselschade: € 6.100.000;

- bij schade aan spullen: € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Is je kampeerauto beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de kampeerauto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Wij vergoeden ook de huur van een vervangende kampeerauto of extra verblijfskosten. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten bij een gedekte schade. Behalve als de kampeerauto technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de kampeerauto minus de waarde van de restanten. Je kunt ook nog kiezen voor de dekking Vrije keuze herstel (zie bij 'Zijn er dekkingsbeperkingen' onder 'Reparatie').

Extra informatie

Met technisch total loss van de kampeerauto bedoelen wij dat de kampeerauto technisch niet meer in een staat is om veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen wij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de kampeerauto direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de kampeerauto krijg je de nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoopwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking, de gekozen termijn van die dekking en de ouderdom van de kampeerauto. Het verzekerde bedrag op je polis is de cataloguswaarde. Dit geef je op bij je aanvraag. Je kunt een verlengde nieuwwaarderegeling of aankoopwaarderegeling kiezen. Daarvoor gelden wel regels.

Extra informatie

Heb je een eigengebouwde kampeerauto? Dan verzekeren wij de kampeerauto op basis van de taxatiewaarde uit een taxatierapport. Is het taxatierapport ouder dan 3 jaar? Dan vergoeden wij de dagwaarde van de kampeerauto.

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Keuze: inboedel

Je bent verzekerd voor de spullen in de kampeerauto. Of we bij diefstal de schade vergoeden, hangt af van of je kampeerauto op slot was. Of hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht).

Extra informatie

Let op: niet alle spullen zijn verzekerd. Bijvoorbeeld geld, horloges of sieraden zijn niet verzekerd.

Ruitschade

Je bent verzekerd voor het breken of barsten van de autoruit of van het panorama- of zonnedak (hieronder valt ook het zogenaamde sterretje). En voor schade aan de kampeerauto die is veroorzaakt door scherven van de autoruit of van het panorama- of zonnedak.

Extra informatie

Je kunt ook nog kiezen voor de dekking Vrije keuze herstel (zie bij 'Zijn er dekkingsbeperkingen' onder 'Ruitschade').

Schade aan eigen camper

Je bent verzekerd voor schade aan je eigen kampeerauto. Ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Keuze: pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg. Je krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende kampeerauto. De dekking geldt alleen voor pech buiten de woonplaats. Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval. 

Extra informatie

Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen per zitplaats:

- overlijden € 12.500 en blijvende invaliditeit € 30.000, of

- overlijden € 25.000 en blijvende invaliditeit € 60.000.

Keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde kampeerauto, tot maximaal € 1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Extra informatie

Je kunt kiezen voor de dekking Basis, die alleen geldt voor de verzekerde kampeerauto. Of voor de dekking Uitgebreid, die óók nog geldt voor andere motorrijtuigen of als je fietser, voetganger of passagier van metro, tram of trein bent.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je kampeerauto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Extra informatie

Er zijn drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij schade door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Permanente bewoning

Je bent niet verzekerd als je permanent in de kampeerauto woont.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de kampeerauto aan een ander. Of als je de kampeerauto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen kampeerauto en bij het vervangen van een ruit. Maar niet bij reparatie van een ruit ('sterretje').

Extra informatie

Is de regelmatige bestuurder die op je polis staat 24 jaar of ouder? En is de schade ontstaan tijdens het rijden (bijvoorbeeld een botsing). Maar is de werkelijke bestuurder van de kampeerauto jonger dan 24 jaar? Dan geldt er een extra eigen risico van € 250.

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de schade alleen als je kampeerauto goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je kampeerauto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Je moet je kampeerauto afsluiten. Worden je autosleutels gestolen? Dan vergoeden wij vervanging van sleutels en sloten en omcodering van de startonderbreker tot maximaal € 500. Let op: verlies van de sleutels is niet verzekerd.

Ruitschade

Wij vergoeden de reparatie of vervanging van de ruit door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf. Laat je de ruit repareren of vervangen door een ander ruitschadeherstelbedrijf? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 150. Dit staat los van het eigen risico.

Extra informatie

Is reparatie of vervanging van de ruit bij een geselecteerd herstelbedrijf (technisch) niet mogelijk? Dan verlagen wij de schadevergoeding niet met € 150.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen kampeerauto die ontstaat doordat je je kampeerauto niet goed hebt (laten) onderhouden. Of doordat je je kampeerauto hebt overbelast. Ook (pech)hulpverlening vergoeden we dan niet.

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd voor schade aan je kampeerauto die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Extra informatie

De verzekering eindigt op het moment dat je kampeerauto meer dan de helft van het jaar in het buitenland is gestald. Maar staat de kampeerauto gestald in een land binnen de Europese Unie? Dan eindigt de verzekering uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijkse verlengingsdatum van je verzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Extra informatie

Wij kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heb je schade, maar is dat niet de (mede)schuld van de bestuurder of passagier? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.