Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je kampeerauto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht.

Extra informatie

Schade aan of diefstal van je eigen kampeerauto kun je verzekeren met een Casco Beperkt- of Casco Allriskverzekering.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je kampeerauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je kampeerauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Extra informatie

Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:

- bij letselschade: € 6.100.000;

- bij schade aan spullen: € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Is je kampeerauto beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de kampeerauto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Wij vergoeden ook de huur van een vervangende kampeerauto of extra verblijfskosten. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking.

Keuze: pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg. Je krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende kampeerauto. De dekking geldt alleen voor pech buiten de woonplaats. Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde kampeerauto. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je kampeerauto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Extra informatie

Er zijn drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Reparatie

Niet verzekerd.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Schade door brand of natuur

Niet verzekerd.

Inboedel

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Schade aan eigen camper

Niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Permanente bewoning

Je bent niet verzekerd als je permanent in de kampeerauto woont.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de kampeerauto aan een ander. Of als je de kampeerauto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Extra informatie

De verzekering eindigt op het moment dat je kampeerauto meer dan de helft van het jaar in het buitenland is gestald. Maar staat de kampeerauto gestald in een land binnen de Europese Unie? Dan eindigt de verzekering uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijkse verlengingsdatum van je verzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Extra informatie

Wij kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heb je schade, maar is dat niet jouw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.