Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je motor. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen motor.

Extra informatie

Je helm en motorkleding zijn standaard verzekerd voor € 750 per persoon. Dit kun je uitbreiden naar € 1.500 per persoon.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door aan je motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je motor schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: € 6.100.000;
- bij schade aan spullen: € 2.500.000

Hulpverlening na een ongeval

Is je motor beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de motor en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Bij schade in het buitenland vergoeden wij ook de huur van een vervangende motor of auto. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de motor krijg je de nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoopwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking, de gekozen termijn van die dekking en de ouderdom van de motor. Heb je een eigengebouwde motor? Dan verzekeren wij de motor op basis van de taxatiewaarde uit een taxatierapport.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag op je polis is de cataloguswaarde van de motor. Deze geef je op bij je aanvraag. En je kunt een verlengde nieuwwaarderegeling of aankoopwaarderegeling kiezen. Daarvoor gelden wel regels.
Bij een eigengebouwde motor is het verzekerde bedrag op de polis de taxatiewaarde die je opgeeft bij je aanvraag.

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Inbraak

Je bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden.

Schade aan eigen motor

Je bent verzekerd voor schade aan je eigen motor door andere gebeurtenissen dan die hierboven in deze kolom al genoemd zijn. Ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Keuze: pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg en ook in je woonplaats. Je krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende auto of motor. Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert.

Keuze: Ongevallen Opzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van opzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen per zitplaats:
- overlijden € 5.000 en blijvende invaliditeit € 10.000, of
- overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 25.000.

Keuze: Schade Opzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor, tot maximaal € 1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Extra informatie

Je kunt kiezen voor de dekking Basis, die alleen geldt voor de verzekerde motor. Of voor de dekking Uitgebreid, die óók nog geldt voor andere motorrijtuigen of als je fietser, voetganger of passagier van een metro, tram of trein bent.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je motor. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Extra informatie

Er zijn drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij schade door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Extra informatie

Heb je hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen motor die ontstaat doordat je je motor niet goed hebt (laten) onderhouden. Of doordat je je motor hebt overbelast. Ook (pech)hulpverlening vergoeden we dan niet.

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd voor schade aan je motor die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de motor aan een ander. Of als je de motor zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen motor.

Extra informatie

Is de regelmatige bestuurder die op je polis staat 24 jaar of ouder? En is de schade ontstaan tijdens het rijden (bijvoorbeeld een botsing). Maar is de werkelijke bestuurder van de motor jonger dan 24 jaar? Dan geldt er een extra eigen risico van € 250.

Beveiliging

Bij diefstal of joyrijden vergoeden wij de schade alleen als je motor goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je motor een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Je moet je motor afsluiten. Worden je sleutels gestolen? Dan vergoeden wij vervanging van sleutels en sloten en omcodering van de startonderbreker tot maximaal € 500. Let op: verlies van de sleutels is niet verzekerd.

Geldigheid taxatierapport (eigengebouwde motor)

Een eigengebouwde motor verzekeren wij op basis van taxatiewaarde. Maar is het taxatierapport op het moment van de schadegebeurtenis ouder dan 3 jaar? Dan vergoeden wij de dagwaarde van de motor.

Extra informatie

Wil je dat wij de schadevergoeding blijven baseren op de taxatiewaarde? Dan moet je de motor iedere 3 jaar (36 maanden) opnieuw laten taxeren door een deskundige die door ons is erkend. De taxatiekosten zijn dan voor jouw rekening.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Extra informatie

Wij kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heb je schade, maar is dat niet de (mede)schuld van de bestuurder of passagier? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.