Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je oldtimer (auto). De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen oldtimer.

Extra informatie

De oldtimer moet 30 jaar of ouder zijn. En je kunt kiezen of je maximaal 5.000 of maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je oldtimer schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Extra informatie

Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:

- bij letselschade: € 6.100.000;

- bij schade aan spullen: € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Is je oldtimer beschadigd of gestolen of heb je pech onderweg? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening. Standaard dekken wij hulpverlening binnen Nederland. Dit kun je uitbreiden met de keuzedekking Hulpverlening Europa.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de oldtimer en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten bij een gedekte schade. Behalve als de oldtimer technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de oldtimer minus de waarde van de restanten.

Extra informatie

Met technisch total loss van de oldtimer bedoelen wij dat de oldtimer technisch niet meer in een staat is om veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen wij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de oldtimer direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de oldtimer krijg je de verzekerde taxatiewaarde. Dat is de waarde uit een taxatierapport. Let op: het taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn. En het rapport en de taxateur moeten voldoen aan bepaalde eisen. Bij total loss kun je het wrak terugkrijgen.

Extra informatie

Is het taxatierapport ouder dan 3 jaar? Of voldoet het rapport of de taxateur niet aan onze eisen? Dan kijken wij naar de taxatiewaarde en de dagwaarde van de oldtimer. En dan vergoeden wij de laagste van die twee waarden.

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Inbraak

Je bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden. En voor diefstal uit de oldtimer (inbraak).

Ruitschade

Je bent verzekerd voor het breken of barsten van de autoruit of van het panorama- of zonnedak (hieronder valt ook het zogenaamde sterretje). En voor schade aan de oldtimer die is veroorzaakt door scherven van de autoruit of van het panorama- of zonnedak.

Schade aan eigen oldtimer

Je bent verzekerd voor schade aan je eigen oldtimer. Ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met je oldtimer. Je bent standaard verzekerd voor pech binnen Nederland. De dekking geldt alleen voor pech buiten de woonplaats. Wil je ook pech in het buitenland verzekeren? Kies dan de dekking Hulpverlening Europa.

Keuze: Hulpverlening Europa

Standaard is hulpverlening (waaronder pechhulp) binnen Nederland gedekt. Met deze keuzedekking verzeker je ook hulpverlening in het buitenland. Je krijgt ook een vergoeding voor de huur van een vervangende auto in het buitenland.

Keuze: aanvullende keuzedekkingen

Je kunt je Basisdekking WA uitbreiden met de volgende verzekeringen: Ongevallen Inzittenden (keert een afgesproken bedrag uit aan getroffen inzittenden), Schade Inzittenden (vergoedt de werkelijke schade van inzittenden, tot maximaal € 1.000.000) en/of Rechtsbijstand Motorrijtuigen (juridische hulp bij schade met je oldtimer in het verkeer).

Extra informatie

Bij de Ongevallen Inzittenden verzekering kun je kiezen uit de volgende verzekerde bedragen per zitplaats:

- overlijden € 12.500 en blijvende invaliditeit € 30.000, of

- overlijden € 25.000 en blijvende invaliditeit € 60.000.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij schade door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Extra informatie

Heb je hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen auto die ontstaat doordat je je auto niet goed hebt (laten) onderhouden. Of doordat je je auto hebt overbelast. Ook (pech)hulpverlening vergoeden we dan niet.

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd voor schade aan je auto die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de auto aan een ander. Of als je de auto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen oldtimer en bij het vervangen van een ruit. Maar niet bij reparatie van een ruit ('sterretje').

Extra informatie

Is de regelmatige bestuurder die op je polis staat 24 jaar of ouder? En is de schade ontstaan tijdens het rijden (bijvoorbeeld een botsing). Maar is de werkelijke bestuurder van de oldtimer jonger dan 24 jaar? Dan geldt er een extra eigen risico van € 250.

Dagelijks gebruik en stalling

De oldtimer is niet bedoeld voor dagelijks gebruik. Onder  dagelijks gebruik verstaan wij bijvoorbeeld woon-werkverkeer of boodschappen doen. Je bent niet verzekerd als blijkt dat je daarvoor geen ander motorrijtuig hebt.

Extra informatie

Staat de oldtimer niet gestald in een afgesloten gebouw, terwijl hij niet buitenshuis wordt gebruikt? Dan ben je niet verzekerd voor diefstal, inbraak en joyrijden.

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de schade alleen als je oldtimer goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je oldtimer een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Je moet je auto afsluiten. Worden je autosleutels gestolen? Dan vergoeden wij vervanging van sleutels en sloten en omcodering van de startonderbreker tot maximaal € 500. Let op: verlies van de sleutels is niet verzekerd.

Ruitschade

Wij vergoeden de reparatie of vervanging van de ruit door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf. Laat je de ruit repareren of vervangen door een ander ruitschadeherstelbedrijf? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 150. Dit staat los van het eigen risico.

Extra informatie

Is reparatie of vervanging van de ruit bij een geselecteerd herstelbedrijf (technisch) niet mogelijk? Dan verlagen wij de schadevergoeding niet met € 150.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.