Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

Wij keren uit bij een ongeval.

Blijvende invaliditeit

Blijvende invaliditeit

Je krijgt een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen:
- € 25.000;
- € 50.000;
- € 75.000;
- € 100.000.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast. Is dit niet binnen 12 maanden na het ongeval? Dan vergoeden wij ook de wettelijke rente. Als er binnen 24 maanden na de melding van het ongeval nog geen eindtoestand is, dan kunnen wij besluiten om alvast één of meer voorschotten te geven.

Keuze: overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als jij overlijdt door een ongeval. Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen:
- € 5.000;
- € 10.000;
- € 15.000;
- € 20.000.

Extra informatie

Heb je de keuzedekking Overlijden meeverzekerd? En overlijden jij en jouw verzekerde partner allebei door hetzelfde ongeval? Of overlijden jullie binnen 12 maanden na elkaar door verschillende ongevallen? En laten jullie minstens één verzekerd kind achter? Dan verdubbelen wij voor allebei de uitkering.

Uitgebreide dekking

Je bent standaard verzekerd voor een daguitkering bij een ziekenhuisopname door een ongeval. Je ontvangt € 25 voor elke dag die je bent opgenomen. Je ontvangt maximaal € 1.500 per ongeval.

Keuze: Beroepswerkzaamheden met een risico

Voor bepaalde beroepswerkzaamheden ben je niet (standaard) verzekerd. Denk aan het werken met gevaarlijke machines of gereedschappen. Of het werken op hoogte, zoals op steigers, ladders en daken. Met deze keuzedekking kun je dit meeverzekeren. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur over de mogelijkheden.

Extra informatie

Een aantal beroepswerkzaamheden zijn niet te verzekeren, ook niet met de keuzedekking Beroepswerkzaamheden met een risico. Dit geldt voor beroepswerkzaamheden als circusartiest, kermisexploitant, militair of stuntman/stuntvrouw.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij een ongeval door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs. Of als je rijdt zonder geldig rijbewijs of vaart zonder geldig vaarbewijs. En je bent ook niet verzekerd als je jonger bent dan 23 jaar en een motor of bromfiets bestuurt met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc.

Extra informatie

Let op: wij keren ook niet uit als je geen wettelijk verplichte helm draagt. Maar kun je aantonen dat je invaliditeit niet komt doordat je geen helm droeg? Dan keren we wel uit. Bij jouw overlijden moeten je erfgenamen dat aantonen.

Gevaarlijke sporten

Je bent niet verzekerd voor bepaalde gevaarlijke sporten. Denk bijvoorbeeld aan vechtsporten, parachutespringen of deltavliegen. Om welke sporten het gaat en de exacte bepalingen vind je in de polisvoorwaarden.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een ongeval fraude pleegt. Of als er bij een ongeval sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als het ongeval het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zelfdoding of poging tot zelfdoding

Je bent niet verzekerd voor de gevolgen van zelfdoding of een poging tot zelfdoding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Sommige sporten zijn alleen verzekerd onder deskundige begeleiding, zoals bungeejumping, survivaltochten of skiën of snowboarden offpiste. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur of een bepaalde sport verzekerd is.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je krijgt een ongeval, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om het ongeval te voorkomen of letsel te beperken. Meld het ongeval zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de afhandeling van het ongeval. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Overlijd je door het ongeval? Dan gelden sommige verplichtingen voor de erfgenamen of begunstigde.

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een uitkering dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Extra informatie

De dekking van de verzekering eindigt op de eerste dag van de maand nadat je als verzekerde 70 jaar wordt. Vanaf dat moment hoeft er voor jou ook geen premie meer betaald te worden. De verzekeringnemer krijgt daarvan bericht. Als je de enige verzekerde op de polis was, eindigt de hele verzekering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.