Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je recreatiewoning in Nederland. Wij vergoeden schade door onder andere brand, inbraak, vandalisme, neerslag, overstroming, hagelinslag, storm, lekkage, aanrijding en omvallen van bomen. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Wil je dat wel? Dan kan dat met de keuzedekking Allrisk.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, bergingskosten, saneringskosten, kosten voor noodzakelijke aanpassingen volgens overheidsvoorschriften en kosten voor herplaatsen en heraansluiten.

Wat is verzekerd?

Je recreatiewoning met een vaste standplaats in Nederland is verzekerd. Een recreatiewoning kan zijn een recreatiehuis, chalet, stacaravan, tuinhuis of strandhuis. De recreatiewoning moet jouw eigendom zijn en mag niet permanent bewoond of verhuurd worden. Ook moet er een kook- en slaapgedeelte zijn.

Verzekerd bedrag

Je recreatiewoning is verzekerd tot het door jou opgegeven verzekerd bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de waarde van de recreatiewoning. We vergoeden maximaal de herbouwwaarde of de aankoopwaarde van de recreatiewoning, afhankelijk van het type woning. In een aantal situaties vergoeden wij de verkoopwaarde, de sloopwaarde of de dagwaarde.

Extra informatie

De herbouwwaarde is gelijk aan de reparatiekosten van de woning. De aankoopwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare, recreatiewoning. De dagwaarde is de waarde van de woning op het moment dat de schade ontstond. Check de voorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Vandalisme

Schade aan je recreatiewoning door vandalisme van iemand die onrechtmatig je recreatiewoning binnen is gedrongen, is verzekerd.

Extra informatie

Schade door vandalisme aan de buitenzijde van je woonhuis, zoals graffiti, is niet verzekerd. Maar inbraakschade en schade door vuurwerk, individuele brandstichting en plaatselijke relletjes of opstootjes vergoeden we wel.

Glas

We vergoeden breuk van de ruiten in je recreatiewoning door vrijwel alle oorzaken.

Extra informatie

Let op: de ruiten in je recreatiewoning zijn niet verzekerd tijdens bouw, aanbouw of verbouw, als je recreatiewoning is gekraakt of langer dan 3 maanden leegstaat.

Keuze: inboedel

We vergoeden schade aan je spullen in de recreatiewoning tot het verzekerde bedrag. Dit bedrag geef je zelf op. Het eerste jaar krijg je de nieuwwaarde van je spullen vergoed, daarna de dagwaarde. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Extra informatie

Voor bepaalde spullen in je recreatiewoning gelden maximale vergoedingen, zoals voor sieraden en (audio-)apparatuur. Sommige spullen kun je niet verzekeren, zoals mobiele elektronica, motorrijtuigen en geleende of gehuurde spullen. Check de voorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Keuze: verhuur

Je kunt kiezen voor de aanvullende dekking Verhuur. Bijvoorbeeld als je jouw recreatiewoning verhuurt aan toeristen of vrienden en familie. Verhuur aan toeristen mag maximaal 17 weken per jaar. Je mag niet aan meerdere personen of gezinnen tegelijk verhuren. En er moet een huurovereenkomst zijn waaruit blijkt wie de huurder is.

Extra informatie

Tijdens de periodes van verhuur geldt alleen de Basisdekking, ook als je Allrisk hebt gekozen. Schade door vandalisme en diefstal door de huurders is niet verzekerd. Heb je je inboedel meeverzekerd? De inboedel van de huurder en zijn gezelschap is niet verzekerd.

Keuze: bijgebouw

Heeft je recreatiewoning een aanbouw of bijgebouw? Dan kun je deze meeverzekeren. De dekking is hetzelfde als de dekking die je kiest voor je recreatiewoning: Basis of Allrisk. En heb je je inboedel meeverzekerd? Dan is deze inboedel ook in de aanbouw of het bijgebouw verzekerd. Bij diefstal moeten er wel zichtbare braaksporen zijn.

Aansprakelijkheid

We vergoeden schade door of met je recreatiewoning aan anderen en hun spullen, waarvoor jij aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld schade aan de auto van je buren door het vallen van een losse dakpan. Je bent verzekerd tot € 500.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Contractuele aansprakelijkheid is niet verzekerd. Dit is schade die ontstaat door het niet nakomen van een overeenkomst, bijvoorbeeld als je de recreatiewoning verhuurt. Ook schade aan spullen van anderen die je onder toezicht hebt is niet verzekerd. Bijvoorbeeld spullen die je huurt, bewaart of leent.

Keuze: Luifel, voortent

Is je recreatiewoning een stacaravan? Dan kun je de luifel of voortent meeverzekeren. De dekking is hetzelfde als de dekking die je kiest voor de recreatiewoning: Basis of Allrisk. Schade door sneeuwdruk, hagel, neerslag en storm is niet verzekerd in de periodes dat je de recreatiewoning niet zelf gebruikt.

Keuze: Allrisk

Schade aan je recreatiewoning door vallen, stoten, botsen en andere ongelukjes is niet verzekerd. Zoals een kast die omvalt en daardoor de vloer beschadigt. Wil je dit wel verzekeren, kies dan de keuzedekking Allrisk. Maar ook bij een allriskdekking is niet alles verzekerd. Check de voorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Tuin

Schade aan de tuin is verzekerd tot 10% van het verzekerde bedrag voor de recreatiewoning. Maar we vergoeden nooit meer dan € 25.000. Voor de tuin geldt de Basisdekking, ook als je Allriskdekking hebt gekozen. Diefstal uit je tuin en schade door hagel, neerslag, storm en vorst is niet verzekerd. Bij een schade vergoeden wij de dagwaarde.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, dieren, onvoldoende voorzorgsmaatregelen en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Check de voorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende onderhoud

Je bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van je recreatiewoning. Onderhoud je je recreatiewoning onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden wij de schade niet.

Permanente bewoning, permanente verhuur

Je bent niet verzekerd als je de recreatiewoning permanent bewoont of permanent verhuurt. De recreatiewoning mag niet je hoofdwoning zijn en je moet ook zelf gebruik maken van je recreatiewoning.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Onder andere als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen, als neerslag binnenkomt door openstaande ramen en deuren of als je niet voldoende voorzorgsmaatregelen hebt genomen tegen bevriezing.

Extra informatie

Waterschade door overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat (gedeeltelijk) afkomstig is van zee of binnenwater doordat een primaire waterkering bezwijkt, overloopt of faalt vergoeden wij niet. Staat je recreatiewoning in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet.

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico. Voor schade door storm € 0 of € 375. Voor overige schades € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Bij ruitbreuk geldt het gekozen eigen risico niet.

Extra informatie

Heb je je inboedel meeverzekerd? Dan kun je kiezen voor een eigen risico voor alle schades aan je inboedel van € 0, € 150, € 250 of € 500.

Strandhuis

Is je recreatiewoning een strandhuis? Buiten het recreatieseizoen (1 november - 1 april) ben je alleen verzekerd als je strandhuis droog en schoon is opgeslagen in een afgesloten ruimte.

Diefstal

Diefstal is alleen verzekerd als er zichtbare braaksporen zijn aan je recreatiewoning, de aanbouw of het bijgebouw. Diefstal van zonnepanelen, voortent of luifel is alleen verzekerd als je deze onderdelen meeverzekerd hebt. Diefstal van inboedel uit je tuin is niet verzekerd.

Aanbouw, verbouw, buiten gebruik/ leegstand of gekraakt

In deze situaties ben je beperkt verzekerd. Een recreatiehuis of appartement is verzekerd voor schade door brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel, en sneeuwdruk. Een chalet, stacaravan, tuinhuis of strandhuis is verzekerd voor schade door brand, ontploffing en blikseminslag.

Extra informatie

Let op: deze situaties moet je altijd aan ons melden. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je eigen recreatiewoning op een vaste standplaats in Nederland. Is je recreatiewoning een strandhuis? Buiten het recreatieseizoen (1 november - 1 april) ben je verzekerd als je strandhuis schoon en droog is opgeslagen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals inbraak of diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet (op tijd) betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.