Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade van de werknemer door een ongeval in de uitoefening van werkzaamheden voor de werkgever tijdens verkeersdeelname.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt de schadevergoedingsverplichting van de werkgever op grond van artikel 7:611 BW en 7:658 BW voor door werknemers geleden personen- en zaakschade door een ongeval dat plaatsvindt in de uitoefening van werkzaamheden tijdens het besturen van een motorrijtuig of als op andere manier aan het verkeer wordt deelgenomen.

Extra informatie

Artikel 7:658 BW regelt de aansprakelijkheid van de werkgever ten opzichte van zijn werknemer voor schade die de werknemer lijdt doordat hij - tijdens werkzaamheden - een ongeval krijgt doordat de werkgever niet de redelijkerwijs te vergen maatregelen heeft genomen om dat ongeval te voorkomen. Artikel 7:611 BW verplicht de werkgever en de werknemer zich als goed werkgever en werknemer te gedragen.

 

Niet nakomen zorgplicht

Artikel 7:658 BW regelt de zorgplicht van de werkgever voor zijn werknemers. Is de werkgever deze zorgplicht niet nagekomen? En lijdt de werknemer daardoor schade? Dan is dat verzekerd.

Schade aan voertuig

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer is verzekerd als de werknemer geen cascoverzekering heeft. Als de werknemer wel een cascoverzekering heeft, vergoeden wij het eigen risico en het verlies van BM-korting.

Extra informatie

Verlies van no-claimkorting is een deels fictieve schade die door een aantal onzekere toekomstige factoren wordt bepaald. Daarom geldt er een vergoedingsrecht van 75% van de totale meerpremie. De totale meerpremie is de premie die wordt betaald over de jaren om op het oude BM-percentage terug te komen.

Keuze: lopen, fietsen, OV

Schade die het gevolg is van een ongeval lopend, met de fiets of in het openbaar vervoer, is verzekerd.

Wie zijn verzekerd?

De verzekering dekt de schade van degenen die werken voor de verzekerde werkgever: werknemers, uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiairs, vakantiekrachten, gedetacheerden, payrollers, vrijwilligers, zzp'ers en freelancers. Dga's, maten, vennoten en de eigenaar van de eenmanszaak kunnen optioneel worden meeverzekerd.

Keuze: Woon-werkverkeer

De verzekering dekt ook schade die is ontstaan tijdens woon-werkverkeer. Niet alleen schade die met een motorrijtuig ontstaat, maar ook alle andere manieren waarop de werknemer van en naar het werk gaat. De werkgever hoeft voor deze schade niet aansprakelijk te zijn.

Keuze: Werkgerelateerde schaden van werknemers

U bent verzekerd voor schade buiten het verkeer om tijdens werkgerelateerde activiteiten.

Extra informatie

Onder werkgerelateerde activiteiten wordt verstaan: uitoefening van werkzaamheden ten behoeve van verzekeringnemer; georganiseerde activiteiten, welke direct gerelateerd zijn aan de dienstbetrekking met verzekeringnemer.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door molest, atoomkernreactie, natuurrampen en fraude is niet verzekerd. Ook verzekeren wij geen schade die is veroorzaakt door wedstrijden, opzet, of wanneer alcohol of drugs gebruikt is.

Beroepsziekten

Schade door een beroepsziekte is niet verzekerd. Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening door een langdurige belasting die tijdens het werk heeft plaatsgevonden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is er een andere verzekering die de schade dekt? Dan moet de schade eerst daar verhaald worden. Betalen zij niet? Dan kan de schade bij ons worden geclaimd.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 750,00 voor schade aan motorrijtuigen.

Franchise

Er geldt een franchise van € 750,00 indien de schade niet ergens anders verzekerd is.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het derde jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.