Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, inbraak, vandalisme, neerslag, overstroming, inslag van hagelstenen, storm, lekkage, aanrijding en omvallen van bomen en door vallen en stoten.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, huurderving, verminderd woongenot, kosten voor vervangend onderdak, kosten voor noodzakelijke aanpassingen volgens overheidsvoorschriften.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd. Bij het woonhuis horen onder andere de bijgebouwen, funderingen, kelders, leidingen, terreinafscheidingen, zonneschermen, screens, rolluiken en zonnepanelen.

Extra informatie

Let op! Bijgebouwen met een vloeroppervlakte groter dan 25m2 en zonnepanelen zijn alleen verzekerd als je ze hebt opgegeven. Ze staan dan vermeld op je polisblad.

Verzekerd bedrag

Je woonhuis is zonder maximum verzekerd. Er staat dan ook geen verzekerd bedrag op je polisblad. Wij vergoeden de herbouwwaarde. Als je je woonhuis niet wilt of mag herbouwen vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde.

Extra informatie

Wij vergoeden de nieuwwaarde van inbouwapparatuur, toestellen zoals de cv-ketel, vloeren of erfafscheidingen. Als deze minder waard zijn dan 40% van de huidige nieuwwaarde dan vergoeden wij de dagwaarde. Check de voorwaarden en de afschrijvingslijst of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Contra-expertise na schade

Wil je een eigen expert inschakelen? Dan krijg je de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Let op: kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben, zoals kosten die uw deskundige maakt voor belangenbehartiging, vergoeden wij alleen als er volgens de wet sprake is van een vergoedingsplicht.

Glas

Schade aan de ruiten in je woonhuis is verzekerd tegen onder andere brand, storm, hagel en inbraak. Je kunt dit uitbreiden met de keuzedekking Glas. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in je woonhuis door vrijwel alle oorzaken.

Extra informatie

Let op: de ruiten in je woonhuis zijn niet verzekerd tijdens bouw, aanbouw of verbouw, als je huis is gekraakt of langer dan 3 maanden leeg staat.

Tuin

Schade aan je tuin is standaard verzekerd tot € 25.000. Wij vergoeden onder andere geen schade door diefstal en weersinvloeden zoals regen, vorst en storm. Schade door storm of hagel aan je paviljoen, ingegraven of verankerde jacuzzi of zwembad en vaste buitenkeuken is wel verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Ga je verbouwen of aanbouwen? Dan zijn je woonhuis en de (bouw)materialen die in je woonhuis staan verzekerd. Is je woonhuis tijdens de verbouw of aanbouw onbewoond of niet wind- en waterdicht? Dan is er een beperkte dekking.

Extra informatie

Staat je woonhuis leeg, is het onbewoond, buiten gebruik of gekraakt? Dan is er een beperkte dekking. Deze situaties moet je altijd aan ons melden. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Vandalisme

Schade aan je woonhuis door vandalisme van iemand die onrechtmatig je woonhuis binnen is gedrongen is verzekerd.

Extra informatie

Schade door vandalisme aan de buitenzijde van je woonhuis, zoals graffiti, is niet verzekerd. Maar inbraakschade en schade door vuurwerk, individuele brandstichting en plaatselijke relletjes of opstootjes vergoeden we wel.

Keuze: Verhuur

Je kunt kiezen voor de aanvullende dekking Verhuur. Bijvoorbeeld als je je woning tijdelijk verhuurt via Airbnb of als je een kamer in je woning verhuurt aan een student. Je mag niet aan meerdere personen of gezinnen tegelijk verhuren. En er moet een huurovereenkomst zijn waaruit blijkt wie de huurder is.

Extra informatie

Schade door vandalisme en diefstal door de huurders is niet verzekerd. Let op: zonder deze aanvullende dekking is je woonhuis niet verzekerd tijdens verhuur. Check de voorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, grondverzakking, scheurvorming, dieren, ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd.

Extra informatie

Is de gebeurtenis die de schade veroorzaakt niet plotseling en onvoorzien? Of heeft de gebeurtenis plaatsgevonden buiten de looptijd van de verzekering? Dan is de schade niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende onderhoud

Je bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van je woonhuis. Onderhoud je je woonhuis onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden wij de schade niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. 

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico. Voor storm € 0 of € 375. Voor overige schades € 0, € 100 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Bij schade aan de ruiten in je woonhuis geldt het gekozen eigen risico niet.

Aanbouw, verbouw, leegstand of gekraakt

Bij aanbouw en verbouw is je woonhuis verzekerd. Maar als tijdens de aanbouw of verbouw je woonhuis onbewoond is of niet wind- en waterdicht, dan is de dekking beperkt. Inbraak en diefstal is dan alleen verzekerd als er braaksporen zichtbaar zijn aan je woonhuis. Schade door brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel en sneeuwdruk is wel verzekerd.

Extra informatie

Is je woonhuis gekraakt, of staat het leeg? Dan ben je beperkt verzekerd. Schade door inbraak en diefstal is dan bijvoorbeeld niet verzekerd. Er is alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, bliksem, storm en hagel.

Overstroming primaire waterkeringen en buitendijks

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald vergoeden wij niet. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen).

Extra informatie

Woon je in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je eigen woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals inbraak. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet (op tijd) betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.