Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Je bent verzekerd tegen breukschade aan het lichtdoorlatende glas op het adres dat op je polisblad staat. Verzekerd is het lichtdoorlatende glas dat onderdeel is van het gebouw. De herstelkosten van het gebroken glas worden vergoed.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is het glas van het gebouw dat op je polisblad staat. Het moet gaan om glas dat bedoeld is om licht door te laten.

Verzekerd bedrag

De herstelkosten die nodig zijn om breukschade aan het glas op het verzekerde adres dat op je polisblad staat te herstellen.

Noodvoorziening

Je bent verzekerd voor het tijdelijk vervangen van het glas door een ander materiaal, omdat het nieuwe glas er niet snel genoeg is (noodvoorziening). Als er een noodvoorziening geplaatst moet worden en je schakelt De Glaslijn niet in, dan wordt hiervoor maximaal € 175,- per gebeurtenis uitgekeerd.

Goederen en inventaris

Je bent voor maximaal € 175,- per gebeurtenis verzekerd voor de schade aan je goederen of inventaris door het gebroken glas.

Wat is niet verzekerd?

Oorzaken

Niet verzekerd is glasbreuk door of tijdens:

Opzet, of aan opzet grenzende roekeloosheid

Werkzaamheden tijdens verbouwen, repareren of aanbouwen

Bewerken of verplaatsen van glas

Eigen gebrek

Molest, terrorisme en atoomkernreacties

Natuurrampen

Langzaam inwerkende invloeden

Werking van of tijdens werkzaamheden aan de sponningen en/of omlijsting

Brand en ontploffing

Leegstand langer dan 30 dagen

Glassoorten

Niet verzekerde glassoorten:

Glazen bouwstenen

Liggend glas of glas waar je op kunt/moet lopen

Geëmailleerd glas

Glas dat bedoeld is als gevelbekleding/vliesgevel

Spiegels

Vitrineglas

Profilitbeglazing

Glas met zonnecellen en/of glas met elektronica

Gebrandschilderd, gezeefdrukt, digitaal geprint, gezandstraald, geëtst of gebeiteld glas

Gebogen glas

Overig speciaal glas

Locaties

Niet verzekerde locaties:

Glas dat onderdeel is van een constructie van het gebouw en bedoeld is om de constructie te sterker te maken.

Glas in privacyschermen, balkonafscheidingen, schuttingen geheel of gedeeltelijk van glas of terrasafscheidingen zoals gebruikelijk bij horecaondernemingen

Glas in overkappingen, atriums of luifels

Glas in broei- en kweekkassen

Overige uitsluitingen

Niet verzekerde overige uitsluitingen:

Lekslag. Dit is wanneer het glas lek raakt.

Blindslag. Dit is wanneer de ruit wazig wordt (of het doorzicht minder wordt).

Belettering/beplakking

Asbest. Bij schade aan het verzekerde glas worden de kosten die verband houden met asbest niet vergoedt.

Als de schade op basis van een regeling, wet of andere verzekering al dekking biedt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als er een eigen risico is, vind je die op het polisblad of in de clausules.

Waar ben ik gedekt?

Je verzekert het glas van het het gebouw dat op het polisblad staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

· Je ons de juiste benodigde informatie geeft bij het afsluiten van de polis.

· Je de schade zo snel mogelijk meldt bij De Glaslijn.

· Je betaalt de premie op tijd. 

· Je verandering van het risico doorgeeft.

· Je er alles aan doet om de schade te beperken.

· Je bij een strafbaar feit aangifte doet.

· Je meewerkt bij het verhalen van de schade op de veroorzaker.

Wanneer en hoe betaal ik?

De verzekeringsnemer is verplicht premie, kosten en assurantiebelasting te betalen. Je moet direct na het ontvangen van onze factuur, de premie, kosten en assurantiebelasting betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op je polisblad staat. Op het polisblad staat ook de contractperiode van de verzekering. Als wij na afloop van deze datum geen nieuwe afspraken met elkaar maken, dan loopt de verzekering door voor de periode die op het polisblad staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering tot uiterlijk twee maanden voor het einde van de eerste contractperiode opzeggen. De verzekering stopt dan op de einddatum.

Na de eerste contractperiode kun je de verzekering altijd stopzetten. Er is dan een opzegtermijn van één maand. De verzekering stopt dan op het moment dat de opzegtermijn is verstreken. Het opzeggen kan via info@midglas.nl of via uw adviseur.