Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan het glas dat onderdeel is van het gebouw en bedoeld is om licht door te laten.

Wat is verzekerd?

De herstelkosten van het gebroken glas van het gebouw dat op uw polis staat.

De extra kosten:

• voor het tijdelijk vervangen van het glas door een ander materiaal omdat het nieuwe glas er niet snel genoeg is (noodvoorziening);

• voor schade aan uw goederen of inventaris door het gebroken glas.

Verzekerd bedrag

Herstelkosten:

Schakel bij schade altijd De Glaslijn in (0900-2040444) en het gebroken glas wordt volledig hersteld. Schakelt u De Glaslijn niet in dan kan de schadevergoeding beperkt worden tot de tarieven die De Glaslijn hanteert.

Extra kosten:

• schade aan uw goederen of inventaris door het gebroken glas is samen verzekerd tot € 125 per gebeurtenis.

• kosten van een noodvoorziening zonder dat u De Glaslijn heeft ingeschakeld, worden vergoed tot een maximum van € 125 per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door:
  • opzet van een verzekerde of anderen die met goedvinden van een verzekerde de schade veroorzaken;
  • werkzaamheden (reparatie, aan- of verbouw);
  • het bewerken of verplaatsen van het glas;
  • een slechte eigenschap van het materiaal zelf (zoals lekkage van isolatieglas en het geheel of gedeeltelijk ondoorzichtig worden van het glas);
  • molest, terrorisme en atoomkernreacties;

natuurrampen zoals aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming;

• door langzaam werkende invloeden.

Ook is niet verzekerd:

• schade die al op basis van een regeling, wet of andere verzekering wordt vergoed;

• glas in wind- en privacy schermen, balkon- en terreinafscheidingen, broei- en kweekkassen;

• overkappingen, luifels, reglitbalken, glazen bouwstenen en beloopbaar glas;

glas in de boven- en/of naastgelegen woning;

• glas van een hardglazen buitendeur;

• vitrineglas;

• spiegels;

• glas dat onderdeel is van de constructie van het gebouw en bedoeld is de constructie te verstevigen;

• als de schade ontstaat door werking van of tijdens werkzaamheden aan de sponningen en/of omlijsting;

• glas met zonnecellen en/of glas met elektronica;

bewerkt glas. Zoals beschilderd, gezandstraald, geëtst glas, of op een andere manier op of in het glas aangebrachte toevoegingen;

• als het glas in glas-in-loodruiten slijt of stukgaat door een slechte eigenschap van het materiaal zelf;

• glas in gebouwen die meer dan een maand leeg staan;

• brand en ontploffing.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als er een eigen risico is, vindt u die op het polisblad of in de clausules.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan het glas dat primair bedoeld is om licht door te laten van het gebouw dat op de polis staat (risico-adres in Nederland).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wij verwachten dat u de juiste informatie geeft bij het afsluiten van de verzekering, bij schade direct contact opneemt met De Glaslijn, alles doet om de schade te beperken, alle informatie geeft die van belang is voor de afwikkeling van schade (bijv. aansprakelijkheid dader) en ons informeert als het risico verandert (zoals bestemming van het gebouw).

Wanneer en hoe betaal ik?

U moet de premie, kosten en assurantiebelasting altijd vooraf betalen. Dat wil zeggen voordat de dekking ingaat, het liefst via een automatische incasso. U kunt kiezen voor maandelijkse betaling, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar.

De premie moet binnen dertig dagen worden betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan is er geen dekking voor schade vanaf de vijftiende dag nadat wij een betalingsherinnering hebben gestuurd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering tot uiterlijk twee maanden voor het einde van de contractperiode opzeggen. Doe dit schriftelijk of per e-mail. Daarna wordt de polis stilzwijgend verlengd voor een periode van twaalf maanden en is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.