Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Movir Momentum Extra Kostenverzekering kun je jouw praktijk- of bedrijfskosten zoals huur--of energiekosten, hypotheeklasten of de kosten van een vervanger verzekeren voor het geval je arbeidsongeschiktheid raakt. Je ontvangt dan tijdelijk een uitkering als je arbeidsongeschikt bent. De Movir Momentum Extra Kostenverzekering kun je alleen afsluiten in combinatie met een Movir Momentum AOV.

Extra informatie

De Movir Momentum Extra Kostenverzekering kan alleen gesloten worden door zelfstandigen.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering verzeker je een bedrag per jaar, afhankelijk van je praktijk- of bedrijfskosten. Dit noemen wij het verzekerde bedrag. Deze verzekering heeft een maximale uitkeringsduur van 1 of 2 jaar. Deze kies je zelf. Hiervan wordt de gekozen eigenrisicotermijn afgetrokken. Het maximaal te verzekeren bedrag per jaar is € 77.000,-. Het mimimaal te verzekeren bedrag per jaar is € 9.000,-.

Extra informatie

Met onze Movir Momentum AOV verzeker je maximaal 80% van je inkomen. De extra kosten die medici en zakelijk professionals daarboven kunnen verzekeren, zijn gebaseerd op hun praktijk- of bedrijfskosten.  Voor andere ondernemers dan medici en zakelijk professionals geldt dat het bedrag dat zij hiermee verzekeren maximaal 20% van hun inkomen is.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid en de hoogte van het verzekerde bedrag. De duur van de uitkering hangt af van hoe lang je arbeidsongeschikt bent en welke uitkeringsduur je verzekerd hebt. Ben je 50% arbeidsongeschikt, dan berekenen we je uitkering op basis van 50% van het verzekerd bedrag. 

 

Extra informatie

Je kunt bij de Movir Momentum Extra Kostenverzekering kiezen voor een uitkeringsduur van 1 of 2 jaar. Hiervan wordt de gekozen eigenrisicotermijn afgetrokken.

 

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Je bent arbeidsongeschikt als je medisch vast te stellen stoornissen hebt die zijn veroorzaakt door een ziekte of een ongeval en als je daardoor beperkt bent in het uitvoeren van je beroepswerkzaamheden.

 

Criterium arbeidsongeschiktheid

We beoordelen de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van het beroep dat je verzekert. Hierbij kijken wij naar de werkzaamheden zoals die gewoonlijk in het beroep worden gedaan.

Extra informatie

Als je arbeidsongeschikt bent moet je dit binnen 30 dagen bij Movir melden.

 

Wanneer keren we uit?

Je krijgt een uitkering als je minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. Wij betalen de uitkering aan het einde van iedere maand. De uitkering begint pas na de ‘eigenrisicotermijn’ of wachttijd. Dat is de periode van arbeidsongeschiktheid die je voor eigen rekening neemt.

Extra informatie

Je kunt er ook voor kiezen om pas een uitkering te ontvangen als je meer dan 45% arbeidsongeschikt bent? Je betaalt dan minder premie.

Diensten om fit en gezond te blijven en re-integratie

Met een Movir Momentum Extra Kostenverzekering in combinatie met een Movir Momentum AOV kun je rekenen op diverse diensten om fit en gezond te blijven. Raak je toch arbeidsongeschikt? Dan bieden wij je persoonlijke steun en begeleiding om weer duurzaam aan het werk te komen.

Extra informatie

Verzekerden en hun eventuele inwonende gezinsleden vanaf 16 jaar, kunnen elk jaar kosteloos een aantal gesprekken met een coach voeren.

Keuze: Wachttijd

Wij noemen dit de 'eigenrisicotermijn'. De eigenrisicotermijn is een periode van arbeidsongeschiktheid die je voor je eigen rekening neemt en waarin je dus nog geen uitkering van ons krijgt. Hoe lang deze periode is, bepaal je zelf op het moment dat je de verzekering afsluit. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager de premie.

Extra informatie

Je kunt bij ons kiezen voor een eigenrisicotermijn van 30, 60, 90 of 180 dagen, 

Keuze: Indexering

Er is geen indexatie van het verzekerde bedrag mogelijk

Wat is niet verzekerd?

  • Soms keren we niet uit terwijl iemand wel arbeidsongeschikt is. Hieronder noemen we enkele van die situaties.

Extra informatie

Er zijn meer situaties waarin wij niet of beperkt uitkeren. Hierover lees je meer in de voorwaarden van de verzekering. 

Opzet en roekeloosheid

We keren niet uit als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan of verergerd door jouw opzet of van iemand anders die belang heeft bij de uitkering. We keren ook niet uit als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan of verergerd door jouw roekeloosheid.

 

Overmatig gebruik van stimulerende middelen

We keren niet uit als je arbeidsongeschikt bent geraakt door overmatig gebruik van alcohol, geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen. En ook niet als je  arbeidsongeschiktheid daardoor verergerd is.

Fraude

We keren niet uit bij fraude. Met fraude bedoelen wij dat je ons opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven bij de aanvraag of wijziging van de verzekering of bij arbeidsongeschiktheid.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er zijn meer situaties waarin wij niet of beperkt uitkeren. Hierover lees je meer in de voorwaarden van de verzekering.

Betalingsachterstand

We keren niet uit als je de premie niet of niet op tijd hebt betaald.

Niet nakomen van verplichtingen

We keren niet uit als je je niet houdt aan de regels en verplichtingen van deze verzekering en wij daardoor in een redelijk belang zijn geschaad.

 

 

Geen zwangerschapsuitkering

Deze verzekering biedt geen uitkering bij zwangerschap.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Ga je langer dan 6 maanden naar het buitenland? Dan moet je dit aan ons doorgeven. Wij kunnen dan de verzekering stopzetten of de voorwaarden en/of premie wijzigen.  Ben je arbeidsongeschikt? Vraag dan toestemming aan Movir om naar het buitenland te gaan.

 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten, stellen wij je een aantal vragen over je beroep, werkzaamheden en gezondheid. Deze vragen moet je juist en volledig beantwoorden. Nadat de verzekering is ingegaan, moet je de premie op tijd betalen en wijzigingen die van belang zijn voor deze verzekering zo snel mogelijk doorgeven.  

Extra informatie

Als je arbeidsongeschikt wordt, moet je dit binnen 30 dagen aan ons melden. En je moet er alles aan doen om weer arbeidsgeschikt te worden. In de voorwaarden van de verzekering lees je nog meer verplichtingen.

 

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betaling per jaar is voordeliger. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over. Je betaalt de premie vooraf. De premie moet betaald zijn, binnen 30 dagen nadat wij je dat gevraagd hebben.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van je verzekering. Voorwaarde is dat je je premie op tijd betaalt. De verzekering loopt tot een eindleeftijd, bij het afsluiten van de verzekering bepaald. De verzekering kan tussentijds ook om andere redenen eindigen, bijvoorbeeld als je stopt met het uitoefenen van je beroep.

Extra informatie

Je kunt kiezen voor een eindleeftijd van 55, 60, 62, 65, 67 en 68 jaar. Meestal is dat de leeftijd waarop je met pensioen wilt gaan.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Heb je een 1-jaarscontract? Dan kun je de verzekering elke dag opzeggen. Heb je een 3-jaarscontract? Dan kun je de verzekering opzeggen per de datum dat de contractperiode eindigt. De opzegtermijn is dan 2 maanden. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.

 

Extra informatie

De verzekering stopt op de datum dat wij je opzegging ontvangen. Of de verzekering stopt op een latere datum als je dat hebt aangeven.