Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een Movir Momentum Ongevallenverzekering verzeker je je voor een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Je kunt de Ongevallenverzekering alleen afsluiten in combinatie met een Movir Momentum AOV.

Wat is verzekerd?

Je ontvangt een eenmalige uitkering als je blijvend invalide raakt door een ongeval. Zelfstandigen kunnen kiezen voor een verzekerd bedrag tussen € 50.000,- en € 350.000,-. De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag, de mate van blijvende invaliditeit en je beroepsgroep.

Extra informatie

Met een ongeval bedoelen we een plotseling, onverwacht van buitenaf inwerkend geweld op het lichaam van verzekerde waaruit rechtstreeks in een ogenblik een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan.

Blijvende invaliditeit

Zodra je situatie niet meer verandert, stelt Movir de mate van blijvende invaliditeit vast. In de voorwaarden staat een tabel waarin je per beroepsgroep kunt zien welke percentages van het verzekerde bedrag je ontvangt bij (volledig) functieverlies van verschillende organen, lichaamsdelen of vermogens (bijvoorbeeld je zicht en gehoor).

Keuze: overlijden

Je nabestaanden ontvangen een eenmalige uitkering als je overlijdt als gevolg van een ongeval. Zelfstandigen kunnen kiezen voor een verzekerd bedrag tussen € 50.000,- en € 350.000,-. Het verzekerd bedrag bij overlijden mag niet hoger zijn dan het verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit.

Keuze: uitgebreide dekking

Je kunt er voor kiezen om overlijden wel of niet te verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Soms keren wij niet uit, terwijl verzekerde wel blijvend invalide is (of overleden). Hieronder noemen we enkele van die situaties.

Extra informatie

Er zijn meer situaties waarin wij niet uitkeren. Hierover lees je meer in de voorwaarden van de verzekering.

Drank-/drugsgebruik en gevaarlijke bezigheden

We keren niet uit als het ongeval gebeurde terwijl je onder invloed was van alcohol of geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen. Ook keren wij niet uit als het ongeval gebeurt als gevolg van gevaarlijke bezigheden, zoals een bergtocht over gletsjers, ‘kletteren’ of wedstrijden met motorrijtuigen, motorboten of (brom)fietsen.

Opzet en roekeloosheid

We keren niet uit als het ongeval is ontstaan, of het gevolg daarvan is verergerd, door jouw opzet of van iemand anders die belang heeft bij de uitkering. We keren ook niet uit als het ongeval is ontstaan, of het gevolg daarvan is verergerd, door jouw roekeloosheid.

Fraude

We keren niet uit bij fraude. Met fraude bedoelen wij dat je ons opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven bij de aanvraag of wijziging van de verzekering of bij een claim.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er zijn meer situaties waarin wij niet uitkeren. Hierover lees je meer in de voorwaarden van de verzekering. 

Betalingsachterstand

We keren niet uit als je de premie niet of niet op tijd hebt betaald.

Niet nakomen van verplichtingen

We keren niet uit als je je niet houdt aan de regels en verplichtingen van deze verzekering en wij daardoor in een redelijk belang zijn geschaad.

Bepaalde aandoeningen

Bepaalde aandoeningen beschouwen we niet als een gevolg van een ongeval en daarvoor ontvang je dan ook geen uitkering. Het gaat dan bijvoorbeeld om psychische aandoeningen of een tennis-/ golfarm.

Extra informatie

Er zijn meer aandoeningen waarbij wij niet uitkeren. Hierover lees je meer in de voorwaarden van de verzekering.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd. Het maakt niet uit waar het ongeval is ontstaan.

Extra informatie

Ga je langer dan 6 maanden naar het buitenland? Dan moet je dit aan ons doorgeven. Wij kunnen dan de verzekering stopzetten of de voorwaarden en/of premie wijzigen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten, stellen wij je een aantal vragen over je beroep, werkzaamheden en gezondheid. Deze vragen moet je juist en volledig beantwoorden. Nadat de verzekering is ingegaan, moet je de premie op tijd betalen en wijzigingen die van belang zijn voor deze verzekering zo snel mogelijk doorgeven.  

Extra informatie

Heb je een ongeval gehad? Dan moet je dit zo snel mogelijk aan ons melden. En je moet je direct door een arts laten behandelen. In de voorwaarden van de verzekering lees je nog meer verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betaling per jaar is voordeliger. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over. Je betaalt de premie vooraf. De premie moet betaald zijn, binnen dertig dagen nadat wij je dat gevraagd hebben.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van je verzekering. Voorwaarde is dat je je premie op tijd betaalt. De verzekering loopt tot een eindleeftijd, bij het afsluiten van de verzekering bepaald. De verzekering kan tussentijds ook om andere redenen eindigen, bijvoorbeeld als je stopt met het uitoefenen van je beroep.

Extra informatie

Je kunt bij onze kiezen voor een eindleeftijd van 55, 60, 62, 65, 67 en 68 jaar. Meestal is dat de leeftijd waarop je met pensioen wilt gaan. Je kunt de Movir Momentum Ongevallenverzekering alleen afsluiten in combinatie met een Movir Momentum AOV. Eindigt je Movir Momentum AOV eerder? Dan eindigt ook de Movir Momentum Ongevallenverzekering

Hoe zeg ik mijn contract op?

Heb je een 1-jaarscontract? Dan kun je de verzekering elke dag opzeggen. Heb je een 3-jaarscontract? Dan kun je de verzekering opzeggen per de datum dat de contractperiode eindigt. De opzegtermijn is dan 2 maanden. Opzeggen doe je per e-mail of schriftelijk.

Extra informatie

De verzekering stopt op de datum dat wij je opzegging ontvangen. Of de verzekering stopt op een latere datum, als je dat hebt aangeven.