Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering verzeker je je tegen de mogelijke financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering is bedoeld voor werknemers die verzekerd zijn voor de WIA en die zelf behoefte hebben om een aanvullende uitkering bovenop een eventuele WIA uitkering te regelen. Deze verzekering is niet geschikt voor werknemers die via de werkgever verzekerd zijn voor een aanvullende WIA uitkering.

Extra informatie

De eerste 2 jaar van ziekte betaalt je werkgever je loon (deels) door. Na twee jaar van ziekte ontvang je in bepaalde gevallen een WIA uitkering van het UWV. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, het salaris dat je nog zou kunnen verdienen, het salaris dat je verdient en de duur van je arbeidsongeschiktheid.

Wat is verzekerd?

Met een Movir Momentum Vaste Lasten AOV verzeker je je tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval. De verzekering keert uit bij arbeidsongeschiktheid, ongeacht of je daadwerkelijk inkomensverlies hebt.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af de hoogte van het verzekerd bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid. In de voorwaarden zie je op welk percentage van het verzekerd bedrag je uitkering gebaseerd wordt bij verschillende mate van arbeidsongeschiktheid.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Je bent arbeidsongeschikt als je medisch vast te stellen stoornissen hebt die zijn veroorzaakt door een ziekte of een ongeval en je daardoor beperkt bent in het uitvoeren van je beroepswerkzaamheden.

Criterium arbeidsongeschiktheid

We beoordelen de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van het beroep dat je verzekert. Hierbij kijken wij naar de werkzaamheden zoals die gewoonlijk in het beroep worden gedaan.

Extra informatie

Als je arbeidsongeschikt bent moet je dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen bij Movir melden.

Wanneer keren we uit?

Je krijgt een uitkering als je minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. Wij betalen de uitkering aan het einde van iedere maand. De uitkering begint na de eigenrisicotermijn.

Extra informatie

Je kunt er ook voor kiezen om pas een uitkering te ontvangen als je meer dan 45% arbeidsongeschikt bent. Je betaalt dan minder premie.

Keuze: Verzekerd bedrag

Je verzekert een bedrag per jaar. Dit noemen wij het verzekerd bedrag. Met deze verzekering kun je maximaal 20% van je inkomen verzekeren. Je kunt maximaal € 77.000 per jaar verzekeren. Het minimaal te verzekeren bedrag per jaar is € 9.000. 

Keuze: Eindleeftijd

Je hebt deze verzekering tot maximaal de eindleeftijd. Je kunt kiezen uit de eindleeftijden 55, 60, 62, 65, 67 of 68 jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Soms keren we niet uit terwijl iemand wel arbeidsongeschikt is. Hieronder noemen we enkele van die situaties. 

Extra informatie

Er zijn meer situaties waarin wij niet of beperkt uitkeren. Hierover lees je meer in de voorwaarden van de verzekering.

Opzet en roekeloosheid

We keren niet uit als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan, bevorderd of verergerd door jouw opzet of van iemand anders die belang heeft bij de uitkering. We keren ook niet uit als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan of verergerd door jouw roekeloosheid.

Overmatig gebruik van stimulerende middelen

We keren niet uit als je arbeidsongeschikt bent geraakt door overmatig gebruik van alcohol, geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen. En ook niet als je  arbeidsongeschiktheid daardoor verergerd is.

Fraude

We keren niet uit bij fraude. Met fraude bedoelen wij dat je ons opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven bij de aanvraag of wijziging van de verzekering of bij arbeidsongeschiktheid.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er zijn meer situaties waarin wij niet of beperkt uitkeren. Hierover lees je meer in de voorwaarden van de verzekering.

Wachttijd

Wachttijd noemen we de eigenrisicotermijn. In deze periode ben je wel arbeidsongeschikt maar krijg je nog geen uitkering van ons. Hoe lang deze periode is, bepaal je zelf op het moment dat je de verzekering afsluit. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager de premie.

Extra informatie

Je kunt bij deze verzekering kiezen voor een eigenrisicotermijn van 1 jaar (365 dagen) of 2 jaar (730 dagen).

Belasting en je uitkering

De betaalde premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (box 1). We houden op de uitkeringen ivm arbeidsongeschiktheid loonbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in. Deze inhoudingen dragen we af aan de belastingdienst. Je ontvangt dus een netto uitkering. De door ons ingehouden en afgedragen bedragen verreken je in de inkomstenbelasting (box 1).

Uit loondienst, werkeloos of niet verzekerd voor de WIA

Ben je niet meer in loondienst of niet meer verzekerd voor de WIA? Dan ontvang je van ons geen uitkering. Je krijgt ook geen uitkering als je werkeloos bent.

Gevangenschap

Je krijgt geen uitkering als je in de gevangenis of in een soortgelijke instelling zit. Ook als je in voorlopige hechtenis zit of ter beschikking gesteld bent van de Staat, ontvang je geen uitkering. Dat geldt in Nederland en in het buitenland.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Ga je langer dan 6 maanden naar het buitenland? Dan moet je dit aan ons doorgeven. Wij kunnen dan de verzekering stopzetten of de voorwaarden en/of premie wijzigen.  Ben je arbeidsongeschikt? Vraag dan toestemming aan Movir om naar het buitenland te gaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten, stellen wij je een aantal vragen over je beroep, werkzaamheden en gezondheid. Deze vragen moet je juist en volledig beantwoorden. Nadat de verzekering is ingegaan, moet je de premie op tijd betalen en wijzigingen die van belang zijn voor deze verzekering zo snel mogelijk doorgeven zoals wijziging van beroep of werkzaamheden of het stoppen met werken.

Extra informatie

Als je arbeidsongeschikt wordt, moet je dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen aan ons melden. En je moet er alles aan doen om weer arbeidsgeschikt te worden. In de voorwaarden van de verzekering lees je nog meer verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betaling per jaar is voordeliger. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over. Je betaalt de premie vooraf. De premie moet betaald zijn, binnen 30 dagen nadat wij je dat gevraagd hebben.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van je verzekering. Voorwaarde is dat je je premie op tijd betaalt. De verzekering loopt tot een eindleeftijd die je bij het afsluiten van de verzekering bepaalt. De verzekering kan tussentijds eindigen, bijvoorbeeld als je stopt met het uitoefenen van je beroep of als jij de verzekering beëindigt. 

Extra informatie

Je kunt kiezen voor een eindleeftijd van 55, 60, 62, 65, 67 en 68 jaar. Meestal is dat de leeftijd waarop je met pensioen wilt gaan.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Heb je een 1-jaarscontract? Dan kun je de verzekering elke dag opzeggen. Heb je een 3-jaarscontract? Dan kun je de verzekering opzeggen per de datum dat de contractperiode eindigt. De opzegtermijn is dan 2 maanden. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.

Extra informatie

De verzekering stopt op de datum dat wij je opzegging ontvangen. Of de verzekering stopt op een latere datum als je dat hebt aangeven.