Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen, ontstaan door de werkzaamheden van uw bedrijf.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid voor schade aan anderen veroorzaakt door de activiteiten van uw bedrijf.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers (stagiaires en vrijwilligers), bestuurders, comissarissen, vennoten en maten. Ook meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade door geleverde producten. 

Keuze: werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade aan uw werknemers.

Keuze: juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Keuze: milieuschade

Aansprakelijkheid voor milieuschade die plotseling ontstaat en onzeker is. 

Inloop

Tenzij dit uitrdukkelijk is uitgesloten, is meeverzekerd aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade waarvan de gebeurtenis heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum.  

Vergoeding

Wij regelen namens u de schade met de benadeelde en vergoeden de schade tot maximaal het afgesproken verzekerde bedrag. Omschrijving}

Juridische kosten

De kosten van verweer en rechtsbijstand na toestemming van de verzekeraar. 

Wat is niet verzekerd?

  • Aansprakelijkheid voor schade aan uzelf of uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade door opzettelijk of roekeloos handelen is niet verzekerd, behalve als dit door een werknemer is veroorzaakt en u als werkgever dit niet kon voorkomen. 

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade veroorzaakt door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig is niet verzekerd.

Asbest

Schade in verband met asbest is niet verzekerd.

Wettelijke voorschriften

Aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het overtreden van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Aansprakelijkheid voor schade ná het beëindiging van de verzekering is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden. 

Eigen risico

Het met u afgesproken eigen risico staat op de polis. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de hele wereld met uitzondering van de USA en Canada. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kan jaarlijks worden opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.