Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de financiële gevolgen wanneer uw bedrijf door schade stil komt te liggen. 

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn de financiële gevolgen van bedrijfsstilstand door een groot aantal oorzaken, zoals brand, storm,  neerslag, waterschade, inbraak en vandalisme. 

Schadevergoeding

Verzekerd is de brutowinst die uw bedrijf misloopt door omzet- of productieverlies. Of omdat uw bedrijf onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de buren. 

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door het niet geleverd krijgen van gas, water of electriciteit.

Keuze: reconstructiekosten

Is bij een schade de administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld de financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten.

Extra kosten

Kosten die u moet maken om na een schade de bedrijfsschade te beperken. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door aardbeving, overstroming, oorlog en atoomkernreacties. Ook is niet verzekerd schade door illegale activiteiten en opzet.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege de schade aan uw bedrijf zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als deze er zijn worden die van te voren afgesproken en vermeld op de polis.

Eigen risico

Als er met u een eigen risico is afgesproken staat deze op de polis. 

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende het afgesproken aantal weken. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op uw polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.  

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kan jaarlijks worden opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.  

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.