Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering betaalt een bedrag bij overlijden of blijvende invaliditeit van een werknemer door een ongeval.

Wat is verzekerd?

Een uitkering aan de werknemer als deze door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt.

Blijvende invaliditeit

Vergoed wordt het bedrag dat in de polis staat. Dit is een maximum bedrag en geldt per persoon. Naarmate de invaliditeit hoger is wordt de uitkering nog eens extra verhoogd.

Keuze: overlijden

Bij overlijden door een ongeval wordt het verzekerde bedrag vergoed. Heeft de overleden werknemer kinderen? Dan wordt het uit te keren bedrag verhoogd met  5.000,- per kind.

Keuze: extra vergoedingen

De verzekering kent een groot aantal extra vergoedingen zoals: - een daguitkering tijdens ziekenhuisopname.
- kosten voor psychologische ondersteuning.
- noodzakelijke cosmetische chirurgie
- omscholingskosten.
- schade aan persoonlijke bezittingen.
- begrafeniskosten.

Wat is niet verzekerd?

Ongeval door opzettelijk of roekeloos handelen.

Alcohol en drugs

Als het ongeval veroorzaakt is door het opzettelijk gebruik van alcohol of drugs.

Zelfmoordpoging

Bij zelfmoord of zelfverminking keren wij niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden.

Leeftijdsgrens

Bij een leeftijd vanaf 85 jaar worden de verzekerde bedragen met 50% verlaagd of beperkt tot  100.000,- (het laagste bedrag geldt).

Whiplash

In het geval van whiplash wordt maximaal 8% van het verzekerde bedrag vergoed.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van de werkzaamheden van uw bedrijf, het aantal werknemers en de lonen of verzekerde bedragen van de werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kan jaarlijks worden opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.