Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw electronica.

Wat is verzekerd?

De electronica die genoemd is in de polis zoals computers, printers, randapparatuur en kopieerapparaten. 

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn meeverzekerd tot 10% boven het verzekerde bedrag van het verzekerde object.

Schadevergoeding

Vergoed wordt de reparatiekosten tot maximaal de dagwaarde.  

Keuze: extra kosten

- Extra kosten voor het uitbesteden van werkzaamheden die anders met de eigen electronica wordt uitgevoerd.

Keuze: reconstructiekosten

- Reconstructiekosten in verband met het verloren gaan van data door het stukgaan van de verzekerde electronica. 

Keuze: dekking voor vervoer en verblijf elders

Of de electronica ook onderweg verzekerd is.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door aardbeving, overstroming, oorlog en atoomkernreacties. Ook is niet verzekerd schade door slijtage of garantiekwesties.

Behoud functionaliteit

Schade die de gewone werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens. Tenzij wij met u afspreken dit uitrdukkelijk mee te verzekeren. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor electronica jonger dan 5 jaar en met een waarde van meer dan € 5.000 moet een onderhoudscontract aanwezig zijn. 

Eigen risico

Het met u afgesproken eigen risico staat op de polis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op uw polis en in de polisvoorwaarden staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.  

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. In de polis staat wat de contractstermijn is en de termijn waarbinnen de verzekering kan worden opgezegd. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.