Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan het gebouw van uw bedrijf.

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd voor schade door een groot aantal oorzaken, zoals brand, storm, neerslag, waterschade, inbraak en vandalisme.

Verzekerd bedrag

Uw gebouw is verzekerd tot het op de polis genoemde verzekerde bedrag en is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw. Sommige extra kosten worden daarboven vergoed.

Extra kosten na schade

Kosten die u moet maken na een schade om te voldoen aan wettelijke regels.

Huur

Vergoeding voor het niet kunnen gebruiken van uw bedrijfsgebouw.

Tuinaanleg

De kosten van het opnieuw aanleggen van de tuin en de bestrating na een schade.

Wat is niet verzekerd?

Schade door aardbeving, overstroming, oorlog en atoomkernreacties. Ook is niet verzekerd schade door illegale activiteiten en opzet.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd. Schade door (grond)water gestroomd uit putten en riolen is wel verzekerd als dit is binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten toestellen. Schade door regen of smeltwater mits niet binnengekomen door openstaande ramen of deuren is verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij het bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Glas

Het glas zelf, met uitzondering van spiegels en wandversieringen, is uitgesloten; tenzij de glasbreuk is veroorzaakt door een verzekerd gevaar/gebeurtenis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als deze er zijn worden die van te voren afgesproken en vermeld op de polis.

Eigen risico

Het met u afgesproken eigen risico staat op de polis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Afspraken

Als wij met u afspraken maken over beveiliging en preventie en u voldoet er niet aan, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als je pand leeg staat, kan het zijn dat u beperkt verzekerd bent.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de gebouwen die op uw polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Nadat wij uw verzekering voor de eerste keer verlengd hebben, kunt u de verzekering op ieder moment schriftelijk of elektronisch (per e-mail) opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 30 dagen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.