Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de kosten van het vervangen van gebroken glas.

Wat is verzekerd?

Het glas in de ramen van het gebouw dat op de polis staat.

Verzekerd bedrag

Vergoed worden de noodzakelijke kosten voor het vervangen van het gebroken glas.

Noodvoorziening

De kosten van een noodvoorziening als het gebroken glas niet meteen vervangen kan worden.

Wat is niet verzekerd?

Schade door oorlog en atoomkernreacties. Ook is niet verzekerd schade door opzet.

Bouwen of reparatie

Niet verzekerd is schade ontstaan tijdens reparatie of de aan- of verbouw van het gebouw.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden.

Eigen Risico

Als er met u een eigen risico is afgesproken staat deze op de polis.

Bijzondere glassoorten

Bijzondere glassoorten en glas van 6m2 of meer is alleen verzekerd als het op de polis vermeld staat.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor het glas van de gebouwen die op uw polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kan worden opgezegd aan het einde van de contractduur. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.