Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die een verzekerde lijdt door een arbeidsongeval of een ongeval tijdens woon-werkverkeer.

Wat is verzekerd?

De schade van een werknemer die het gevolg is van een arbeidsongeval.

Verzekerd bedrag

Het afgesproken maximum verzekerde bedrag staat op de polis.

Arbeidsongeval tijdens woon- werkverkeer

Ook is verzekerd schade die de werknemer lijdt door een arbeidsongeval tijdens het normale woon- werkverkeer.

Privé motorrijtuig

Vergoed wordt ook schade aan een privé motorrijtuig van een werknemer als dit is ontstaan door een arbeidsongeval.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzettelijk of roekeloos handelen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden.

Eigen Risico

Er geldt een eigen risico van  250,- als de schade alleen bestaat uit schade aan spullen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de werknemers van de bedrijfsvestigingen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kan worden opgezegd aan het einde van de contractduur. Er geldt een opzegtermijn van één maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.