Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je woonhuis.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je woonhuis, zoals meubelen, kleding, apparatuur, serviesgoed, gordijnen, sieraden, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten, sportuitrustingen en andere zaken die in de polisvoorwaarden worden vermeld.

Verzekerd bedrag

We vergoeden tot maximaal  250.000,-.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op..

Keuze: sieraden

Standaard verzekerd tot maximaal  6.000,-. In overleg kan het bedrag worden verhoogd.

Keuze: (Audio-) apparatuur

Standaard verzekerd tot maximaal  15.000,-. In overleg kan het bedrag worden verhoogd.

Keuze: spullen buiten huis

Standaard zijn deze beperkt verzekerd. Met de 'Buitenhuisdekking' kun je de dekking uitbreiden.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is verzekerd bij de Totaal dekking.

Huurdersbelang

Aanpassingen en veranderingen aan het gehuurde pand die voor je rekening komen zijn tot  7.000,- meeverzekerd.

Van buiten komend onheil

Schade aan de inboedel door een van buiten komend onheil is verzekerd bij de Totaal dekking.

Keuze: keuze: bijzondere bezittingen

Standaard is verzekerd: - antiek tot  6.000,-
- kunst tot  6.000,-
- verzamelingen tot  6.000,-
- muziekinstrumenten tot  6.000,-
In overleg kunnen de verzekerde bedragen worden verhoogd.

Wat is niet verzekerd?

Schade door aardbeving, oorlog en atoomkernreacties. Ook is niet verzekerd schade door illegale activiteiten, opzet en schade door langzaam werkende invloeden.

Waterschade

Wij dekken geen waterschade door lekkende voegen of kitnaden.

(Huis)dieren

We bedoelen alle (huis)dieren, ook insecten, vissen, ongedierte en beschermde diersoorten, alsmede hun ongeboren vruchten en eieren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In sommige gevallen kunnen extra regels gelden zoals beveiligingseisen, extra eigen risico's of maximale vergoedingen. Vraag ernaar voordat u de verzekering afsluit.

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van  150. Voor schade veroorzaakt door storm is dit  225. In de polisvoorwaarden kunnen andere of extra eigen risico's van toepassing worden verklaard.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat geheel of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald, vergoeden wij niet. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen).

Aan- of verbouw

Bij aan- of verbouw geldt een beperkte dekking. Zodra de bouw is voltooid, is de inboedel weer volledig verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor het adres op uw polis en de locaties die in de polisvoorwaarden staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kun je kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via e-mail of een brief. Er geldt een opzegtermijn van een maand.