Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de inventaris en goederen van uw bedrijf.

Wat is verzekerd?

Uw inventaris en goederen zijn verzekerd voor schade door een groot aantal oorzaken, zoals brand, storm, neerslag, waterschade, inbraak en vandalisme.

Inventaris en voorraad

Inventaris vergoeden wij op basis van de nieuwwaarde. Goederen vergoeden wij op basis van de kostprijs.

Kosten om de schade te beperken

Vergoed worden kosten die u moet maken om acuut schade te beperken.

Koelschade

Storing in of uitval van koel- en diepvrieskasten vergoeden wij tot  5.000,- per gebeurtenis. U kunt kiezen om een hoger bedrag te verzekeren.

Huurdersbelang

Aanpassingen en veranderingen aan het gehuurde pand die voor uw rekening komen zijn meeverzekerd.

vervoer en opslag

Kosten die u moet maken om uw inventaris en goederen tijdelijk elders op te slaan.

Wat is niet verzekerd?

Schade door aardbeving, overstroming, oorlog en atoomkernreacties. Ook is niet verzekerd schade door illegale activiteiten en opzet.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Glas

Het glas zelf, met uitzondering van spiegels en wandversieringen, is uitgesloten; tenzij de glasbreuk is veroorzaakt door een verzekerd gevaar/gebeurtenis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als deze er zijn worden die van te voren afgesproken en vermeld op de polis.

Eigen risico

Het met u afgesproken eigen risico staat op de polis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Afspraken

Als wij met u afspraken maken over beveiliging en preventie en u voldoet er niet aan, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op uw polis en in de polisvoorwaarden staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Nadat wij uw verzekering voor de eerste keer verlengd hebben, kunt u de verzekering op ieder moment schriftelijk of elektronisch (per e-mail) opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 30 dagen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.