Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de machines die op de polis staan.

Wat is verzekerd?

De machines, installaties of apparatuur genoemd op de polis.

Opruimingskosten

Ook gedekt zijn opruimingskosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde machines.

Schadevergoeding

Vergoed worden de reparatiekosten tot maximaal de waarde die met u is afgesproken en genoemd staat op de polis.

Keuze: overwerk herstelkosten

Overleg met ons als u dit wenst mee te verzekeren.

Keuze: in- en uitbouwkosten

Overleg met ons als u dit wenst mee te verzekeren.

Keuze: transportkosten

Overleg met ons als u dit wenst mee te verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

Schade door aardbeving, overstroming, oorlog en atoomkernreacties. Ook is niet verzekerd schade door slijtage.

Opzet, nalatigheid, onvoldoende onderhoud

Schade door oneigenlijk gebruik, bewuste overbelasting van de machine is niet verzekerd.

Niet goed functioneren

Schade die slechts bestaat uit het niet of niet goed functioneren van de machine zonder een beschadiging van de machine.

Gevolgschade

Niet verzekerd is de schade aan grondstoffen en/of producten die door de machine verwerkt worden. Bedrijfsschade is alleen gedekt als het is meeverzekerd en op de polis staat.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens is allen verzekerd als het uitdrukkelijk genoemd staat op de polis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Als er met u een eigen risico is afgesproken staat deze op de polis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de machines die op uw polis staan en op de terreinen die op uw polis genoemd staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. In de polis staat wat de contractstermijn is en de termijn waarbinnen de verzekering kan worden opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.