Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt kosten als door een plotselinge gebeurtenis stoffen vrijkomen die milieuschade veroorzaken.

Wat is verzekerd?

De kosten van het saneren van de bedrijfslocatie of een andere locatie als u daar aan het werk was.

Sanering

Het ongedaan maken van de verontreiniging.

Zaakschade

De kosten van beschadiging, vervuiling, vernietiging of vermissing van zaken.

Onderzoekskosten

Kosten voor onderzoek naar de verontreiniging en naar de mogelijkheden om te saneren zijn gedekt.

Keuze: juridische hulp

Je bent verzekerd voor juridische hulp voor het verweer tegen vorderingen van anderen.

Wat is niet verzekerd?

Milieuschades die het gevolg zijn van onvoldoende milieuzorg of het in strijd handelen met een milieuvergunning.

Al bestaande schade

Was er al milieuschade voordat de verzekering van kracht werd? Dan is dat niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Het met u afgesproken eigen risico staat op de polis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie's die op de polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. In de polis staat wat de contractstermijn is en de termijn waarbinnen de verzekering kan worden opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.