Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering betaalt een bedrag bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. 

Wat is verzekerd?

De hoogte van de uitkering hangt af van het gekozen verzekerde bedrag.
Voor de 'Kies en Klaar' dekking gelden vaste verzekerde bedragen voor de gezinsleden: € 5.000,- bij overlijden en € 50.000,- bij blijvend invaliditeit.

Blijvende invaliditeit

Vergoed wordt het bedrag dat in de polis staat. Dit is een maximum bedrag en geldt per persoon. Naarmate de invaliditeit hoger is wordt de uitkering nog eens extra verhoogd. 

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Bij overlijden door een ongeval wordt het verzekerde bedrag vergoed. 

Keuze: uitgebreide dekking

De Gezinsongevallenverzekering Kies en Klaar geldt voor alle gezinsleden.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade door opzet, tijdens het plegen van een misdrijf of als het ongeval het gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.   

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.  

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kan dagelijks worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.