Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kun je kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade is verzekerd.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade aan anderen veroorzaakt door jouw boot tot maximaal het bedrag genoemd op jouw polis.

Keuze: schade aan eigen boot

Met de Basis dekking is o.a. brand en diefstal verzekerd. Met de Extra uitgebreide dekking is o.a. ook aanvaren, omslaan, zinken en eigen gebrek verzekerd.

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Diefstal, verduistering of vermissing is verzekerd onder de Basis en Extra uitgebreid dekking. Inbraak en diefstal van de inboedel is onder voorwaarden ook verzekerd.

Keuze: inboedel

Onder de dekkingen Basis en Extra uitgebreid zijn inbraak en diefstal van de inboedel ook verzekerd, maar moet wel vooraf zijn gegaan door het duidelijk verbreken van een deugdelijk afgesloten ruimte.

Keuze: schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd onder de Beperkte en Extra uitgebreide dekking.

Keuze: schade door natuur

Schade door natuur is soms verzekerd onder de Basis dekking en soms alleen onder de Extra uitgebreide dekking.

Keuze: volgboot en trailer

Een volgboot of boottrailer kun je meeverzekeren.

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit.

Keuze: pechhulp

Wilt u pechhulp meeverzekeren? Vraag naar de mogelijkheden.

Keuze: hagelschade

Hagelschade is alleen verzekerd als dit uit het polisblad blijkt.

Keuze: bagage

Schade aan of verlies van je bagage kan worden meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet, verhuur en varen zonder een geldig vaarbewijs.

Rechtsbijstand

Extra informatie

In sommige gevallen kunnen extra regels gelden zoals beveiligingseisen of eigen risico's. Vraag ernaar voordat je de verzekering afsluit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden en zijn afhankelijk van de gekozen dekking.

Eigen risico

Het eigen risico staat op de polis.

Onvoldoende zorg

Wij vergoeden de schade niet als die veroorzaakt is door onvoldoende onderhoud en onvoldoende zorg.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor het vaargebied dat op de polis staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kun je kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via e-mail of een brief. Er geldt een opzegtermijn van een maand.