Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw goederen tijdens transport.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan de goederen die worden getransporteerd of verhuisd. Naast de standaard goederentransportdekking kun je kiezen voor aanvullende dekkingen.

Keuze: schade aan zaken

Schade aan de goederen is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. U kunt kiezen voor de ruimste 'All-Risks dekking' of voor een beperkte 'Evenementendekking' waarbij alleen schade aan de goederen is gedekt als deze is veroorzaakt door een aantal met name genoemde evenementen.

Extra vergoedingen

De vergoeding die u krijgt bij schade is afhankelijk van de met u gemaakte afspraken. De gemaakte afspraken staan op de polis

Keuze: oorlogs- en stakersrisico

U kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor schade die ontstaat door oorlog of door een staking.

Wat is niet verzekerd?

Schade door atoomkernreacties. Ook is niet verzekerd schade door roekeloosheid en opzet.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is de schade die ontstaat vanwege het feit dat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden en zijn afhankelijk van de gekozen dekking.

Eigen risico

Als er met u een eigen risico is afgesproken staat deze op de polis.

Toeslag

Afhankelijk van de gekozen dekking en vervoermiddelen kan er een premietoeslag gelden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de landen die op de polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso. Als het een eenmalige verzekering is moet u meestal in een keer betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. In de polis staat wat de contractstermijn is en de termijn waarbinnen de verzekering kan worden opgezegd. Het risico voor verzekeraar begint zodra de zaken worden opgepakt om het transport te beginnen en eindigt zodra de zaken worden neergezet op de plek van bestemming.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief. Als het een dekking is voor een eenmalige zending kunt u de verzekering niet opzeggen.