Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw werkmaterieel zoals graafmachine of vorkheftruck.

Wat is verzekerd?

Het werkmaterieel genoemd op het polisblad.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Aansprakelijkheid voor schade aan anderen veroorzaakt door het werkmaterieel. De verzekering voldoet aan de regels van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Keuze: beperkt Casco

Het werkmaterieel is verzekerd tegen schade door een beperkt aantal oorzaken, zoals brand en diefstal. Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: casco Standaard

Casco Standaard geeft een ruime dekking voor je werkmaterieel. Het werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid.

Keuze: casco Uitgebreid

Is het werkmaterieel niet ouder dan 5 jaar? Dan kunt u kiezen voor een uitgebreidere dekking dan Casco Standaard, namelijk Casco Uitgebreid. Gedurende die eerste 5 jaren is dan ook schade verzekerd die aan het werkmaterieel ontstaat door een gebrek in het werkmaterieel zelf.

Keuze: vervangend werkmaterieel

Valt de schade aan je werkmaterieel onder de dekking van deze verzekering? Dan is de verzekering ook geldig voor een soortgelijk vervangend werkmaterieel.

Keuze: aanvullende dekkingen

- verlengde aanschafwaardevergoeding. - schade aan de bestuurder.
- schade aan de last.

Wat is niet verzekerd?

Schade door oorlog en atoomkernreacties en schade door opzettelijk roekeloos handelen.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd is niet verzekerd.

Casco

Schade door onvoldoende zorg en ondeskundig gebruik.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden en zijn afhankelijk van de gekozen dekking.

Eigen risico

Het gekozen eigen risico staat op de polis. Voor diefstal geldt een extra eigen risico van 10% van de schade met een minimum van  2.500,- per gebeurtenis bij schade door diefstal, verduistering, vermissing of joyriding.

Afspraken

Afhankelijk van de waarde en soort werkmaterieel gelden er beveiligingseisen. De eisen staan genoemd in de polisvoorwaarden of op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de Benelux en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kan worden opgezegd aan het einde van de contractduur. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.