Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis.

Wat is verzekerd?

Met de 'Kies en Klaar' dekking is uw woonhuis inclusief de fundering verzekerd voor schade door elke plotselinge en onverwachte gebeurtenis. 

Verzekerd bedrag

We vergoeden schade aan uw woonhuis tot de werklijke herbouwwaarde met een maximum van € 1.000.000,- 

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas is standaard meeverzekerd.

Tuin

De kosten van het opnieuw aanleggen van de tuin wordt vergoed tot 20% van het verzekerde bedrag. 

Keuze: verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is niet standaard verzekerd. U moet dit altijd aan ons doorgeven en dan overleggen wij met u of wij nog dekking kunnen bieden. 

Huurvergoeding

Vergoeding voor het niet kunnen gebruiken van uw woning tot 10% van het verzekerde bedrag. 

Extra kosten

Kosten die u moet maken na een schade om te voldoen aan wettelijke regels. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door aardbeving, overstroming, oorlog en atoomkernreacties. Ook is niet verzekerd schade door illegale activiteiten, opzet en schade door langzaam werkende invloeden. 

Vandalisme

Schade door vandalisme is verzekerd. Hierbij moet de schade veroorzaakt zijn door iemand die uw huis is binnengedrongen zonder toestemming.

Extra informatie

In sommige gevallen kunnen extra regels gelden zoals beperking van de dekking, extra eigen risico's of maximale vergoedingen. Vraag ernaar voordat u de verzekering afsluit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld  in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Er geldt standaard een eigen risico van € 150,- 
Voor schade door storm geldt een eigen risico van € 225,-

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor het gebouw waarvan het adres op uw polis staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.  

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kan dagelijks worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.