Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis.

Wat is verzekerd?

Met de 'Kies en Klaar' dekking is je woonhuis inclusief de fundering verzekerd voor schade door elke plotselinge en onverwachte gebeurtenis.

Verzekerd bedrag

We vergoeden schade aan je woonhuis tot de werklijke herbouwwaarde met een maximum van  1.250.000,-

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas is standaard meeverzekerd.

Tuin

De kosten van het opnieuw aanleggen van de tuin wordt vergoed tot 20% van het verzekerde bedrag.

Vandalisme

Veroorzaakt door iemand die zonder toestemming het gebouw is binnengedrongen, maar alleen als er zichtbare sporen van braak aan het gebouw aanwezig zijn.

Huurvergoeding

Vergoeding voor het niet kunnen gebruiken van je woning tot 10% van het verzekerde bedrag.

Extra kosten

Kosten die je moet maken na een schade om te voldoen aan wettelijke regels.

Wat is niet verzekerd?

Schade aan glas in de volgende situaties: aan- of verbouw van het gebouw, het gebouw is geheel of gedeeltelijk gekraakt, het gebouw staat geheel of grotendeels leeg, het gebouw is voor een aaneengesloten periode die (naar verwachting) langer dan 2 maanden zal duren, niet meer in gebruik.

Verbouwing, leegstand

Bij aan-of verbouw van je woonhuis, is de dekking beperkt. Controleer de polisvoorwaarden voor de exacte dekking of vraag advies aan je verzekeringsadviseur. Komt je woning voor een aaneengesloten periode van langer dan 3 maanden leeg te staan, dan moet je dit direct melden. Wij beoordelen of wij de verzekering willen voortzetten tegen aangepaste premie en voorwaarden of dat wij de verzekering opzeggen.

Schade door aardbeving, oorlog en atoomkernreacties

Ook is niet verzekerd schade door illegale activiteiten, opzet en schade door langzaam werkende invloeden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In sommige gevallen kunnen extra regels gelden zoals beperking van de dekking, extra eigen risico's of maximale vergoedingen. Vraag ernaar voordat je de verzekering afsluit.

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van  150. Voor schade veroorzaakt door storm is dit  225.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat geheel of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald, vergoeden wij niet. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen).

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor het gebouw waarvan het adres op je polis staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kun je kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via e-mail of een brief. Er geldt een opzegtermijn van een maand.