Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan uw medewerker door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet u zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel.

Extra informatie

Heeft uw medewerker recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? En kunt u deze in mindering brengen op de loondoorbetalingsplicht? Dan verlagen we de vergoeding met dit bedrag.

Wat is verzekerd?

De verzekering is bedoeld voor werkgevers. Verzekerd is het loon van uw medewerkers dat u op grond van de wet en de CAO moet doorbetalen als uw medewerker ziek is. U kunt ook kiezen om een lagere vergoeding te ontvangen.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

We vergoeden ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van uw medewerkernemer,  zoals standaard- en extra werkgeverslasten. Of u kiest ervoor de werkgeverslasten niet mee te verzekeren. 

Keuze: verzuimbegeleiding

Wij bieden begeleiding aan bij ziekte van uw werknemer. U kunt er ook voor kiezen om deze begeleiding zelf te organiseren. In beide gevallen moet u voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Extra informatie

Wet Verbetering Poortwachter: de werkgever en zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Keuze: re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Let op: U blijft (met uw werknemer) verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u bijvoorbeeld passende arbeid aanbieden als dat mogelijk is.

Keuze: Juridische hulp

Heeft u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor loondoorbetaling op iemand anders? Dan kunt u een beroep doen op de rechtsbijstanddekking.

Keuze: Wie is verzekerd?

U verzekert al uw medewerkers, die bij u op de (verzamel)loonstaat staan, ook medewerkers met een tijdelijk contract en oproepkrachten.

Wat is niet verzekerd?

  • Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd. Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. 

Opzet, fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet of roekeloosheid van uw medewerker of als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u niet aan de polisvoorwaarden voldoet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering. Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we niet uit.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico-periode. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is, variërend van 10 tot 130 wachtdagen. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke medewerkers.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw medewerkers verzekeren en zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziek- of betermeldingen binnen 48 uur aan uw arbodienst door.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van medewerkers. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of half jaar krijgt u een premieopslag. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de bruto jaarlonen of de uniforme lonen bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Extra informatie

Het bruto jaarloon is het jaarloon vóór aftrek van belastingen en pensioenpremies. Het uniforme loon is het loon waarover u loonbelasting betaalt. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 3 jaar. Daarna verlengen we uw verzekering. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste contract kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Neemt u hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.