Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Rechtsbijstandverzekering krijg je juridische hulp als je als privépersoon een onverwacht conflict hebt. De dekking 'Consument' is standaard verzekerd. Verder kun je kiezen uit de modules 'Wonen', 'Werk' en 'Verkeer'.

Extra informatie

De rechtshulp wordt uitgevoerd door de juristen die in dienst zijn van DAS Rechtsbijstand.

Wat is verzekerd?

 Je krijgt juridische hulp als je als privépersoon een onverwacht conflict hebt. De module 'Consument' is standaard verzekerd. Verder kun je kiezen uit de aanvullende modules 'Wonen', 'Werk' en 'Verkeer'. Je krijgt alleen juridische hulp als je nog niet wist (of kon weten) dat je deze hulp nodig zou hebben toen je de verzekering afsloot.

Keuze: verkeer

Met de module 'Verkeer' krijg je juridische hulp bij onder andere een conflict over letselschade of schade aan je (motor)voertuig, als die is ontstaan in het verkeer. Ook ben je verzekerd bij conflicten over aan- of verkoop, reparatie of revisie van je motorrijtuig, aanhangwagen of pleziervaartuig.

Extra informatie

Afhankelijk van het conflict kan er sprake zijn van een maximum vergoeding van de kosten.

Letsel

Met de standaarddekking 'Consument' krijg je juridische hulp bij onder andere een conflict als je letsel hebt opgelopen buiten het verkeer. Bijvoorbeeld als het letsel of ziekte is ontstaan op of in verband met je werk in loondienst, of als het letsel komt door fouten die zijn gemaakt bij een medische behandeling of medische verzorging. Letselschade na een aanrijding is onderdeel van de module 'Verkeer'.

Extra informatie

Afhankelijk van het conflict kan er sprake zijn van een maximum vergoeding van de kosten.

Keuze: wonen

Met de module 'Wonen' krijg je juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met je woning. Zoals bij huren, tijdelijke verhuur, een verbouwing en bij koop of verkoop. Bij conflicten met de plaatselijke of lokale overheid of je buren. Of voor je tweede woning als die bestemd is voor je eigen gebruik.

Extra informatie

Afhankelijk van het conflict kan er sprake zijn van een maximum vergoeding van de kosten.

Keuze: werk en inkomen

Met de module 'Werk' krijg je juridische hulp als het gaat om een conflict op het gebied van arbeidsrecht (bijvoorbeeld een conflict met je werkgever). Conflicten over het sociaal verzekeringsrecht (bijvoorbeeld een conflict met het UWV) of pensioen (bijvoorbeeld een conflict over de hoogte van je pensioenopbouw of pensioenuitkering) vallen onder de module 'Consument'. 

Aankopen

Met de module 'Consument' krijg je juridische hulp als je een conflict hebt over spullen of diensten die je voor jezelf koopt. Bijvoorbeeld een conflict over een meubel of een keuken die je hebt gekocht of een vakantie die je hebt geboekt. Maar ook conflicten over telefoon- en energierekeningen.

Familie en relaties

Met de module 'Consument' krijg je juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met jou persoonlijk of de verhouding tussen jou en je kinderen of adoptie-, stief- of pleegkinderen. Bijvoorbeeld over het wijzigen van je naam of het erkennen van een kind. Of hulp bij een conflict over een erfenis.

Extra informatie

Je krijgt alleen juridische hulp bij een conflict over een erfenis als de overledene is gestorven nadat je Rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Verzekerde personen

Deze verzekering is voor jou, jouw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook huispersoneel (zoals een au pair, tuinman of werkster) is verzekerd. Huisgenoten zijn (pleeg-, adoptie- en stief)kinderen, logees en ongetrouwde familieleden die in gezinsverband bij jou wonen. Ook meerderjarige ongetrouwde kinderen die bij jou thuiswonen of voor studie buitenshuis wonen zijn verzekerd.

Extra informatie

Huispersoneel is alleen verzekerd als hun behoefte aan juridische hulp te maken heeft met werkzaamheden die zij voor jou uitvoeren. 

DAS Rechtsbijstand

DAS verleent de juridische hulp. DAS heeft 800 gespecialiseerde juristen in dienst, waaronder 100 advocaten. DAS geeft advies over je juridische positie, voert onderhandelingen en correspondentie met de tegenpartij en verleent als het nodig is bijstand in een procedure bij de rechter.

Advies bij een conflict

Als je alleen advies nodig hebt, kun je bellen met DAS. Vaak ook als het conflict niet is gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Je krijgt geen juridische hulp bij zakelijke conflicten.

Extra informatie

Als je verhuist naar het buitenland, ben je na 30 dagen niet meer verzekerd. Wij rekenen daarbij vanaf de dag dat je niet meer in Nederland woont.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een conflict met bijvoorbeeld de Belastingdienst of over de aan- of verkoop van je aandelen is niet verzekerd.

Bestaand conflict

Je krijgt geen juridische hulp als de schade is ontstaan voordat je deze verzekering afsloot. Of als de feiten waardoor je conflict is ontstaan, plaatsvonden voordat je deze verzekering afsloot. Ook krijg je geen juridische hulp wanneer je kon verwachten dat je deze hulp nodig had toen je deze verzekering afsloot.

Opzet

Je bent niet verzekerd voor conflicten die verband houden met (of voortvloeien uit) schade die is ontstaan doordat je opzettelijk onrechtmatig hebt gehandeld tegen een persoon of zaak. Onrechtmatig handelen betekent dat je iets hebt gedaan of nagelaten dat in strijd is met de wet of de maatschappelijke regels.

Extra informatie

Je krijgt ook geen rechtsbijstand als je ons met opzet hebt geprobeerd te misleiden of als je bewust de wet hebt overtreden en daardoor betrokken bent in een strafzaak, of het verwijt krijgt dat je opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd.

Juridische hulp bij echtscheiding

Je krijgt geen juridische hulp bij jouw echtscheiding of beëindiging (geregistreerd) partnerschap of bij conflcten die daarmee samenhangen. Ook krijg je geen hulp van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Je krijgt eveneens geen hulp bij een conflict over alimentatie die je moet betalen aan je ex-partner of die je ex- partner aan jou moet betalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximum kosten en drempel

Er is geen maximum aan kosten voor juridische hulp door de rechtshulpverleners of advocaten van DAS zelf. Je krijgt ook juridische hulp als jouw zaak over een klein bedrag gaat.

Extra informatie

Externe kosten worden standaard vergoed tot € 60.000. Externe kosten bij het verhalen van schade door een verkeersongeval en bij strafzaken worden in Europa en de landen rond de MIddellandse zee onbeperkt vergoed. Daarbuiten is dit maximaal € 5.000. Externe kosten zijn bijvoorbeeld de kosten van een rechtshulpverlener die niet in dienst is van DAS, griffierecht, kosten van getuigen en kosten van deskundigen.

Keuze rechtshulpverlener

Als het komt tot een administratieve procedure of procedure bij de rechter vraagt DAS je om een advocaat te kiezen. Je kunt dan kiezen voor je eigen specialist / advocaat van DAS óf voor een externe advocaat. DAS licht je hierover tijdig en duidelijk in.

Extra informatie

Voor gerechtelijke of administratieve procedures waar je volgens wet- en regelgeving niet verplicht bent om een advocaat in te schakelen, geldt een maximale vergoeding per gebeurtenis. DAS betaalt, als onderdeel van het kostenmaximum, voor de behandelkosten (honorarium inclusief kantoor- en overige kosten) maximaal € 12.500.

Waarborgsom

Is een borgsom nodig voor je vrijlating in een strafzaak in het buitenland, of om een buitenlandse overheid je eigendommen te laten teruggeven? Dan kan DAS je een borgsom van maximaal € 50.000 voorschieten. De strafzaak moet dan wel verzekerd zijn met deze verzekering.

Extra informatie

Je moet de waarborgsom die DAS heeft voorgeschoten terugbetalen. Krijg je het geld terug
van de buitenlandse overheid? Dan is het geld bestemd voor DAS en ben je verplicht DAS daarvoor te machtigen. Ook moet je alle medewerking verlenen die nodig is om het bedrag terug te krijgen.

Aanschaf motorrijtuig of vaartuig

Je krijgt met de module 'Verkeer' alleen juridische hulp bij conflicten over de aankoop van je motorrijtuig of vaartuig als je deze gekocht hebt met BOVAG garantie of een daarmee overeenkomende garantie.

Waar ben ik gedekt?

Dat is afhankelijk van de dekking en het soort conflict. Je bent in ieder geval verzekerd voor conflicten in Nederland. Soms heb je dekking in Europa en de landen rond de Middellandse zee en soms in de hele wereld. 

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staat van elke dekking precies beschreven waar je voor welk conflict verzekerd bent. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij DAS voordat je actie onderneemt. DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen. Geef veranderingen in jouw gezinssamenstelling zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je 3% korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt. 

Extra informatie

Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld aantal claims.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via het online formulier, via de chat op nn.nl of telefonisch via 088-6630663. Ga voor meer informatie naar nn.nl/verzekering-opzeggen.